Żywność funkcjonalna

Zastanawia?e? si? co to takiego ? Reklamodawcy do?? rzadko wykorzystuj? to poj?cie. Ale zapewniam Ci?, ?e ty znasz t? ?ywno??, a co wi?cej nawet j? spo?ywasz. To nic innego jak ?ywno?? wzbogacona o sk?adnik mineralny lub witaminy.

Przyk?adów takiej ?ywno?ci jest bardzo du?o.

Zacznijmy od soli kuchennej ona wzbogacana jest w cenny pierwiastek jakim jest jod. Nast?pnie margaryny do smarowania pieczywa w swoim sk?adzie posiadaj? witaminy rozpuszczalne w t?uszczach czyli A, D, E, K. Na rynku dost?pne s? równie? specjalne margaryny obni?aj?ce poziom z?ego cholesterolu przez zawarto?? steroli ro?linnych.

B?d?c nadal przy pó?ce z nabia?em, spotkasz tutaj jogurty wzbogacone o Wap?, zawieraj?ce ?ywe kultury bakterii, a tak?e specjalne napoje podnosz?ce odporno??, które zawieraj? odpowiednie szczepy bakterii. Kolejny bardzo du?y i wa?ny segment w sprzeda?y stanowi ?ywno?? dla niemowl?t i dzieci.

Poniewa? wiemy jak wa?ny jest wzrost i rozwój naszych dzieci, kupujemy mleko, jogurty, serki, kaszki i zupki wzbogacone o cenne pierwiastki i witaminy. Cz?sto mo?e nawet nie wiedz?c, ?e jest to chwyt reklamowy. O ile w produktach wymienionych na pocz?tku artyku?u funkcjonalne sk?adniki nie zwracaj? naszej uwagi, to w przypadku ?ywno?ci dla dzieci, lepiej czyta? sk?ad produktów.

Poniewa? zdarza si? tak, ?e ?ywno?? dla dzieci posiada du?e ilo?ci cukru lub co gorsza jest s?odzona syropem glukozowo-fruktozowym, a w tym przypadku nie mo?na mówi? o ?ywno?ci zdrowej czy funkcjonalnej. ?ywno?? funkcjonalna ma za zadanie dostarczy? nam brakuj?cych sk?adników i witamin w naszej diecie. Ma równie? ??czy? przyjemne z po?ytecznym czyli zdrow? ?ywno?? z bardzo dobr? jako?ci? i warto?ci? od?ywcz?. To dzi?ki niej nie musimy si?ga? po suplementy diety i witaminy, poniewa? mo?emy ich dostarczy? dzi?ki racjonalnie zbilansowanej diecie ka?dego dnia.

Gwarantuje Ci, ?e od kiedy pozna?a? poj?cie ?ywno?ci funkcjonalnej co raz cz??ciej b?dziesz po ni? si?ga? podczas codziennych zakupów. Wyjdzie Ci to nie tylko na zdrowie, ale te? pozwoli by? ?wiadomym konsumentem.

nike air max thea damen

Author: DailyHealth

Share This Post On