Żylaki odbytu – powszechny problem

?ylaki odbytu to uci??liwy problem, z którym boryka si? ogromny procent naszego spo?ecze?stwa. Co przyczynia si? do wyst?pienia tej dolegliwo?ci? Przede wszystkim siedz?cy tryb ?ycia oraz brak aktywno?ci fizycznej. Nic zatem dziwnego, ?e jeszcze nasi pradziadkowie oraz dziadkowie nie mieli a? takiego problemu z hemoroidami, jaki istnieje w dzisiejszym ?wiecie.

Czym tak w?a?ciwie s? ?ylaki odbytu? S? to poszerzone guzki krwawnicze. W warunkach fizjologicznych guzki te wyst?puj? w odbycie ka?dego cz?owieka. Ich zadaniem jest uszczelnianie odbytu – dzia?aj? one w podobny sposób, jak sam mi?sie?, zwieraj?cy odbyt. Kiedy jednak guzki krwawnicze nie maj? mo?liwo?ci opró?nienia si? do ko?ca z krwi, na przyk?ad z powodu sta?ego, siedz?cego trybu ?ycia, poszerzaj? si? one, tworz?c bolesne ?ylaki, które mog? wywo?ywa? równie? stan zapalny. Wówczas mamy do czynienia z chorob? hemoroidaln?.

Jak ju? wspomnieli?my, do powstawania ?ylaków odbytu przyczynia si? niew?a?ciwy tryb ?ycia, ale nie tylko. Sk?onno?ci do tej choroby posiadaj? równie? osoby oty?e, a tak?e te, których dieta nie zawiera odpowiedniej ilo?ci b?onnika. Równie? osoby ze sk?onno?ciami do zapar? musz? liczy? si? z mo?liwo?ci? wyst?pienia u nich choroby hemoroidalnej. Kobiety w ci??y to tak?e osoby, które znajduj? si? w grupie podwy?szonego ryzyka. Ze wzgl?du na uciskaj?cy na ich cia?o p?ód, mo?e wyst?pi? zastój krwi ?ylnej, co prowadzi do wytworzenia si? ?ylaków odbytu.

Jakie objawy wskazuj? na t? chorob?? Zaczyna si? ona od ?wi?du odbytu, który pocz?tkowo mo?e by? przez nas zbagatelizowany. Pó?niej dochodzi do tego uczucie niepe?nego wypró?nienia, a tak?e krwawienie podczas wypró?nienia. Warto wspomnie?, ?e krew jest wówczas ?ywo czerwona, w niewielkiej ilo?ci.

Czy hemoroidy si? leczy? Oczywi?cie! Niezb?dna jest do tego wizyta u lekarza – proktologa, która mo?e by? nieco kr?puj?ca. Warto jednak j? odby?, poniewa? tylko wtedy mo?emy uzyska? odpowiednie leczenie w postaci tabletek, ma?ci czy te? czopków, w zale?no?ci od naszych indywidualnych potrzeb.

canada goose sale damen

Author: DailyHealth

Share This Post On