Co zrobić gdy boli kręgosłup? Operacja – to ostateczność.

Kogo bola? kr?gos?up, nie raz zastanawia? si? co zrobi?. ?agodzenie bólu kr?gos?upa, oprócz dora?nego dzia?ania mo?e by? dokonane za pomoc? zmiany stylu ?ycia oraz pewnych nawyków, a tak?e poprzez systematyczne wykonywanie ?wicze?, zw?aszcza tych wzmacniaj?cych mi??nie podtrzymuj?ce kr?gos?up. Ostateczno?ci? jest operacja kr?gos?upa.

Dbajmy o w?a?ciw? postaw?.

Co oczywi?cie nie?atwe, dbanie o utrzymywanie prawid?owej postawy cia?a, zw?aszcza podczas siedzenia i d?wigania ci??kich przedmiotów ma tak?e znacz?cy wp?yw na kondycje kr?gos?upa. Nale?y pami?ta? tak?e o równomiernym rozk?adaniu ci??aru podczas noszenia na przyk?ad reklamówek. Niezwykle wa?ny jest równie? odpowiedni materac do spania, zapewniaj?cy komfortowe wsparcie dla kr?gos?upa. Najlepiej by by? on ?rednio- twardy, dopasowuj?cy si? do ci??aru cia?a i uginaj?cy pod nim maksymalnie do 3 cm.

Operacja kr?gos?upa -antidotum na ból

_ Jak utrzyma? zdrowy kr?gos?up? _

Najzdrowsz? dla kr?gos?upa pozycj? do spania, jest pozycja embrionalna, czyli na boku z podkurczonymi nogami. Osoby maj?ce nadwag?, mog? znacznie z?agodzi? ból kr?gos?upa poprzez obni?enie masy cia?a. Osobom, które maj? siedz?cy charakter pracy zaleca si? mo?liwie cz?ste robienie przerw, zmiany pozycji siedzenia oraz poruszanie nogami i naprzemienne napinanie mi??ni.

Je?li wprowadzone zmiany nie przynosz? rezultatów nale?y rozpocz?? leczenie. Sposób zwalczania bólu kr?gos?upa zale?y od tego czym ten ból jest powodowany. Aby to stwierdzi?, przeprowadza si? takie badania obrazowe to jest rentgen, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.

Metody leczenia.

Najpopularniejszymi metodami leczenia i ?agodzenia dolegliwo?ci bólowych kr?gos?upa nale?? termoterapia, farmakoterapia oraz fizjoterapia. Termoterapia to leczenie bólu za pomoc? ciep?ych lub zimnych ok?adów. Farmakoterapia polega na podawaniu najcz??ciej leków rozkurczowych, opioidów oraz niesterydowych leków przeciwzapalnych. Fizjoterapia polega natomiast na przeprowadzeniu serii masa?y, specjalnych ?wicze? rozci?gaj?cych oraz wzmacniaj?cych, a tak?e kinezjoterapii. Mo?na tak?e stosowa? zabiegi z zakresu medycyny alternatywnej, takie jak akupresura oraz akupunktura. A je?li i to nie pomo?e, trzeba podda? si? zabiegowi operacyjnemu kr?gos?upa. Jest to bardzo trudny zabieg, jak ka?dy przeprowadzany w obr?bie centralnego uk?adu nerwowego. No ale… je?li boli, a przy tym s? k?opoty z poruszaniem si? – nie ma rady, trzeba podda? si? temu zabiegowi.

Powrót na stron? g?ówn?

canada goose jacke herren

Author: DailyHealth

Share This Post On