Zgaga

W niniejszym artykule zajmiemy si? omówieniem mechanizmu powstawania zgagi oraz podpowiemy jak prawid?owo interpretowa? sygna?y wysy?ane przez organizm. Mamy nadziej?, ?e informacje oka?? si? Pa?stwu przydatne i rozwiej?, przynajmniej cz???, w?tpliwo?ci.

G?ówn? przyczyn? zgagi jest refluks ?o??dkowo-prze?ykowy. Refluks nast?puje na skutek nieprawid?owego dzia?ania mi??nia okr??nego, znajduj?cego si? pomi?dzy ?o??dkiem a prze?ykiem. Mi?sie? okr??ny zamyka prze?yk i zapobiega cofaniu si? tre?ci ?o??dkowej. Niestety, je?eli dolny zwieracz prze?yku jest zbyt rozlu?niony, nadtrawiona tre?? pokarmowa (czyli tre?? o kwasowym odczynie) cofa si? z ?o??dka i podra?nia b?on? ?luzow? prze?yku. W tym te? momencie pojawia si? zgaga. Osoba cierpi?ca na to schorzenie mo?e odczuwa? pieczenie w prze?yku, b?d? te? bóle promieniuj?ce na inne cz??ci cia?a.
Dolegliwo?ci s? najcz??ciej odczuwane po?rodku klatki piersiowej, a tak?e w nadbrzuszu. W niektórych przypadkach ból promieniuje jednak na dalsze obszary cia?a i obejmuje szyj?, gard?o, okolice ?uchwy oraz boczne cz??ci klatki piersiowej.

Dlaczego mamy zgag??

Zgaga mo?e stanowi? wynikow? kilku czynników: palenia papierosów, picia alkoholu czy zjadania zbyt t?ustych posi?ków (przyczyn jest wiele i chyba nie sposób wymieni? wszystkich). Najcz?stsz? przyczyn? powstawania zgagi s? jednak zbyt obfite i t?uste posi?ki (innymi s?owy specja?y kuchni polskiej). Du?e porcje ?ywno?ciowe mog? doprowadzi? do niestrawno?ci i zgagi, gdy zalegaj? w ?o??dku i tym samym upo?ledzaj? jego opró?nianie. Zalegaj?ce jedzenie, cz??ciowo nadtrawione przez soki ?o??dkowe, mo?e cofa? si? do prze?yku i tym samym wywo?ywa? nieprzyjemne uczucie pieczenie.
Zgaga pojawia si? równie? po spo?yciu produktów, które dzia?aj? rozkurczowo na dolny zwieracz prze?yku. Do tego typu „stymulatorów” zaliczy? mo?emy mi?t? pieprzow?, która pita w wi?kszych ilo?ciach mo?e doprowadzi? do powa?nych problemów trawiennych i przynie?? zdecydowanie wi?cej szkody ni? po?ytku.
canada goose kinder

Author: DailyHealth

Share This Post On