Zadbajmy o włosy – naturalnie

Ka?da kobieta marzy o d?ugich, l?ni?cych w?osach, które zachwycaj? swoim po?yskiem oraz grubo?ci?. Niestety, w dobie nagminnego u?ywania urz?dze? takich jak suszarki i prostownice nasze w?osy bardzo cz?sto s? matowe, cienkie oraz ?amliwe. Na rynku istnieje bardzo wiele suplementów diety zawieraj?cych przeró?ne substancje, maj?ce rzekomo poprawi? kondycj? naszych w?osów „od cebulki a? po same ko?ce”. Niestety, wiele z nich to najzwyklejszy chwyt marketingowy, który nie ma wcale wiele wspólnego z popraw? wygl?du naszych w?osów.

 

Zanim zatem kupimy kolejne kapsu?ki zawieraj?ce witaminy, maj?ce za zadanie od?ywi? nasze w?osy, zastanówmy si?, czy nie lepiej b?dzie zje?? owoc czy warzywo, zawieraj?ce dok?adnie t? sam? substancj? w wi?kszej ilo?ci.

 

O spo?ywanie czego powinny?my zatem zadba?, by nasze w?osy odczu?y ró?nic??

Bardzo wa?n? substancj?, poprawiaj?c? wygl?d naszych w?osów jest biotyna. O ile na polskim rynku znajduje si? mnóstwo preparatów zawieraj?cych j? w swoim sk?adzie, warto zadba? zamiast o suplementacj? chemiczn? – o spo?ywanie preparatów, które maj? jej du?o.

Najwi?cej biotyny, bo a?  100–200 µg w 100 gramach ma w?troba. Nieco mniej, bo oko?o 65 µg jej maj? ró?nego rodzaju nasiona, a tak?e soja. Na dalszych miejscach plasuj? si? orzechy, mi?so wieprzowe i drobiowe oraz ró?nego rodzaju owoce i warzywa. Je?eli zadbamy o spo?ywanie odpowiedniej ilo?ci tych produktów, nasze w?osy na pewno zmieni? si? na lepsze.

Dodatkowo, jedz?c ró?nokolorowe owoce i warzywa, dostarczamy sobie kolejnych sk?adników, maj?cych pozytywny wp?yw na w?osy. B?dzie to kwas foliowy, zapewniaj?cy odpowiednie od?ywienie w?osa, witamina A, redukuj?ca ?upie? oraz witamina C, której niedobór mo?e prowadzi? do wzmo?onej ?amliwo?ci w?osa.

Je?eli zatem mamy do wyboru suplement kupiony w aptece, który zawiera tylko nieliczne sk?adniki, maj?ce pozytywny wp?yw na nasze w?osy, a spo?ycie pe?nowarto?ciowego posi?ku, zawieraj?cego warzywa i owoce, bogate w przeró?ne zwi?zki poprawiaj?ce kondycj? w?osa, bez chwili wahania wybierzmy drug? opcj?. canada goose outlet