Jak zadbać o zdrowy sen?

Nie da si? zaprzeczy?, ?e sen jest niezb?dny do prawid?owego funkcjonowania organizmu. Podczas snu organizm regeneruje si?, nast?puje przy?pieszona odnowa systemu kontroluj?cego oraz odpowiedzialnego za przemian? materii, a tak?e komórek. Wzrasta tak?e proces produkcji bia?ek i hormonów, w tym bardzo wa?nego hormonu wzrostu.

Zatem zdrowy sen to podstawa sprawnego funkcjonowania naszego umys?u i cia?a. Badania jednak pokazuj?, ?e co drugi polak ma problemy ze snem, co ma bezpo?redni wp?ywa na nasze samopoczucie. Spada koncentracja, nasz nastrój ulega pogorszeniu, obni?a si? odporno??, spada jako?? ?ycia.

Co zatem zrobi?, aby nasz sen by? zdrowy i higieniczny?  Przede wszystkim nale?y zadba? o o miejsce, w którym si? ?pi. Wywietrz pomieszczenie- optymalna temperatura do spania to mi?dzy 19-21 stopni Celsjusza. Nale?y zadba? tak?e od odpowiednie zaciemnienie pokoju, ?wiat?o bowiem hamuje wydzielanie melatoniny, która jest odpowiedzialna za uczucie senno?ci. Wy??cz telewizor, laptopa, tak?e wi-fi, a je?li to mo?liwe usu? te przedmioty z sypialni. Bardzo wa?ny jest tez odpowiedni materac, który zapewni komfortowe podparcie dla Twojego kr?gos?upa. Powinien by? on o ?redniej twardo?ci, chod? w zasadzie to kwestia do?? indywidualna. Nie nale?y si? tak?e najada? na noc.

Ostatni posi?ek powinno si? zje?? na 3-4 godziny przed pój?ciem spa?. Dzi?ki temu organizm b?dzie móg? skupi? si? na regeneracji, zamiast na trawieniu po?ywienia. Z oczywistych powodów nie nale?y pi? kawy w godzinach wieczornych i pi? alkoholu. W wi?kszych ilo?ciach alkohol powoduje, ?e ?pimy p?ytko i ?atwiej si? wybudzamy.

Je?li to mo?liwe, warto tak?e unika? drzemek w ci?gu dnia, zw?aszcza je?li twa ona d?u?ej ni? 20 minut. Dobrym nawykiem jest tak?e k?adzenie si? mo?liwie o sta?ej porze, dzi?ki czemu wypracujemy sobie swój sta?y rytm dnia.

Mo?emy si? tak?e posi?kowa?  ciep??, nie gor?c? k?piel? z aromatycznymi olejkami. Pozwoli to na pozbycie si? napi?cia i rozlu?nienie mi??ni. Z czasem wypracowa? swoje w?asne rytua?y i rutyn?, które zapewni? wam zdrowy sen oraz poczucie wypocz?cia.

 

Do strony g?ównej. canada goose sale damen

Author: DailyHealth

Share This Post On