Wrzody żołądka

Wrzody ?o??dka przez d?ugi okres by?y uznawane za przypad?o?? osób du?o pracuj?cych, b?d?cych w du?ym stresie oraz nieregularnie o?ywiaj?cych si?. Okazuje si? jednak , ?e na wrzody ?o??dka cierpi? tak?e osoby prowadz?ce spokojny, higieniczny tryb ?ycia. Wed?ug bada?, co dziesi?ty Polak cierpi na t? przypad?o?? a a? 80 procent jest nosicielami bakterii Helicobacter pylori.

Ponadto m??czy?ni choruj? trzy razy cz??ciej ni? kobiety. Cz??ciej tak?e dotyka ona ludzi m?odych oraz w ?rednim wieku. Wrzodami ?o??dka s? ubytki w ?cianie ?o??dka lub dwunastnicy, o sto?kowatym kszta?cie, mog? mie? ró?n? wielko?? i g??boko??, niekiedy przenikaj?c nawet ca?? ?cian? ?o??dka. Objawy pojawiaj?cej si? choroby uzale?nione s? od umiejscowienia wrzodu oraz wieku danej osoby, najcz??ciej jednak wyst?puj?cym objawem i zarazem najbardziej charakterystyczny jest zgaga- czyli uczucie palenia lub pieczenia w prze?yku po??czone z bólem umiejscowionym nad p?pkiem lub tu? poni?ej mostka. Charakterystyczne jest tak?e nasilenie si? bólu, po spo?yciu posi?ku. Cz?sto wyst?puje tak?e ss?cy ból brzucha wyst?puj?cy w nocy oraz nad ranem. G?ówn? przyczyna powstania wrzodów jest bakteria Helicobacter pylori, która mo?na zarazi? si? poprzez drog? pokarmow? na przyk?ad poprzez jedzenie ze wspólnych naczy? czy picie z jednej tej samej butelki. Nosicielami bakterii mo?e oko?o 80 procent spo?ecze?stwa, jednak nie wszyscy b?d? z tego powodu chorowa?. Aby sprawdzi? czy nie jest si? nosicielem H. pylori nale?y wykona? badanie krwi lub zrobi? test, który jest dost?pny w aptekach.

Kolejn? przyczyna powstawania wrzodów jest nadmiar kwasu solnego. Soki ?o??dkowe, w których sk?ad wchodzi kwas solny, niszcz? bakterie, bior? udzia? w trawieniu bia?ek i t?uszczów, pobudzaj? dwunastnic? do wytwarzania substancji niezb?dnych do trawienia pokarmu. Kwas solny jest ?r?cy, gdy jest go w soku ?o??dkowego za du?o, a uszkodzone s? b?ony ?o??dka, tworzy si? wrzód. Nie powinno si? wi?c ignorowa? nawet ma?ych nad?erek, mog?cych przekszta?ci? si? we wrzody. Ponadto s? one dziedziczne- a? u 50 procent zmagaj?cych si? z wrzodami, choroba ta wyst?puje w rodzinie, zatem wp?yw na wyst?powanie choroby maj? geny. Udowodniono tak?e, ?e wi?ksz? sk?onno?? do wrzodów ?o??dka maj? osoby z grup? krwi „0”-jest to oko?o 30-40 procent.

Przyczyna powstawania wrzodów mo?e by? te? zarzucanie ?ó?ci do ?o??dka z dwunastnicy, powoduj?c uszkodzenia bariery ochronnej. Wp?yw na pojawienie si? wrzodów mo?e mie? nadmiar niektórych leków przeciwbólowych oraz przeciwzapalnych, a tak?e stres, nadu?ywanie alkoholu i papierosów. Aby zdiagnozowa? chorob?, nale?y wykona? badanie- gastroskopi?, która polega na wprowadzeniu sondy przez prze?yk i pobranie wycinku z owrzodzonego miejsca. Leczenie wrzodów jest dwutorowe. Po pierwsze, nale?y wyeliminowa? z diety pokarmy, które podra?niaj? ?o??dek i nasilaj? dolegliwo?ci. Leczenie farmakologiczne obejmuje podanie dwóch odpowiednio dobranych antybiotyków oraz leków zmniejszaj?cych wydzielanie soku ?o??dkowego. Wrzody ?o??dka s? w 90 procentach wyleczalne i nie ma konieczno?ci przeprowadzania operacji, jednak co wa?ne, terapia musi by? przeprowadzona do ko?ca.

canada goose outlet

Author: DailyHealth

Share This Post On