Włosy, włosy! Każda hostessa bardzo dba o nie

D?ugie, mocne w?osy potrafi? doda? uroku ka?dej kobiecie. Niestety, w dzisiejszych czasach nasze w?osy poddawane s? dzia?aniu bardzo wielu szkodliwych czynników. Promieniowanie UV, gor?ce powietrze z suszarki, zimny nawiew klimatyzacji albo te? temperatura generowana przez prostownic? do w?osów lub lokówk? – to tylko cz??? sposobów na zniszczenie struktury naszego w?osa. Dlatego je?eli zale?y nam na tym, aby nasze w?osy by?y l?ni?ce i zdrowe, warto wypróbowa? kilka domowych sposobów na od?ywienie ich.

Poznaj przepisy na domowej roboty maseczki z produktów, które znajduj? si? w ka?dej kuchni!

Je?eli twoje w?osy wymagaj? wzmocnienia, warto skusi? si? na kuracj? jajeczn?. Dwa ?ó?tka ??czymy z jednym bia?kiem, dodajemy ?y?eczk? miodu oraz sok z cytryny – wystarczy po?owa wi?kszego owocu. Po dok?adnym wymieszaniu sk?adników nak?adamy je na w?osy i skór? g?owy i pozostawiamy na 15-20 minut, po czym dok?adnie sp?ukujemy.

Hostessa Warszawa i jej pi?kne w?osy

____ Pi?kne w?osy ____

Jajko mo?na te? wykorzysta? w inny sposób. W zale?no?ci od d?ugo?ci w?osów, do przygotowania maseczki jajecznej wykorzystujemy jedno lub dwa jajka. Ich bia?ka ubijamy na sztywn? pian?, po czym dodajemy ?ó?tka. Tak przygotowan? maseczk? nak?adamy na w?osy, owijamy je foli? oraz r?cznikiem i sp?ukujemy po up?ywie 20-30 minut tak, by da? jajku szans? na dostanie si? w g??b naszego w?osa.

Jajko doskonale pasuje równie? do po??czenia z piwem. Je?eli po??czymy jedno jajko z po?ow? szklanki piwa i tak? w?a?nie maseczk? potraktujemy nasze w?osy, uzyskamy efekt wzmocnienia, zapobiegniemy ich ?amaniu oraz wypadaniu.

Je?eli zale?y nam na zmi?kczeniu naszych w?osów, warto zastosowa? do nich p?ukank? mleczn?. W tym celu nale?y wykorzysta? mleko pe?not?uste, a jego ilo?? dobra? w zale?no?ci od d?ugo?ci naszej czupryny. Tak przygotowan? p?ukank? traktujemy nasze w?osy i cieszymy si? ich mi?kko?ci?.

Istnieje bardzo wiele sposobów na domowe wzmacnianie w?osów, my przytoczyli?my tylko kilka z nich. Nale?y jednak pami?ta?, ?e ?adna maseczka nie spe?ni swojego zadania, je?eli codziennie b?dziemy niszczy? nasze w?osy suszark? czy prostownic?.

michaeltaschesale

Author: DailyHealth

Share This Post On