Torbiel – czym jest?

Torbiel, inaczej zwana cyst?, to patologiczna zmiana organizmu, która mo?e doprowadzi? do rozwoju nowotworu. Torbiele to innymi s?owy komory wype?nione swoistym ciecz? w postaci galaretowatej tre?ci b?d? p?ynu. Zwa?ywszy na miejsce lokacji wyró?niamy trzy typy torbieli: torbiele prawdziwe, rzekome i krwotoczne. Poprzez poj?cie torbieli prawdziwych rozumiemy zmiany patologiczne, w których p?yn otoczony jest nab?onkiem. Torbiele rzekome powstaj? wskutek nagromadzenia p?ynnej galarety w obr?bie innej tkanki. Torbiel krwotoczna jest najl?ejsz? zmian? chorobow? i zazwyczaj nie niesie za sob? powa?niejszych powik?a?. Niep?kni?ty p?cherzyk Graafa nie wywo?uje ?adnych objawów.
G?ówn? przyczyn? powstawania torbieli jest nieprawid?owy obieg p?ynów w organizmie (nie jest to jednak odizolowana przyczyna). Wszelkie nieprawid?owo?ci maj? swój pocz?tek w infekcjach bakteryjnych, stanach zapalnych oraz obecno?ci ró?nego rodzaju guzów. Równie cz?stym czynnikiem etiologicznym jest wysepek z nab?onka oraz zamkni?cie uj?cia gruczo?u. W niektórych przypadkach rozwój torbieli warunkowany jest genetycznie (zmiany patologiczne w postaci torbieli pojawiaj? si? u obydwu p?ci).

Szczególnie podatne na zachorowanie s? kobiety; najcz?stszym miejscem rozwoju torbieli s? bowiem jajniki.
Torbieli w ?aden sposób nie nale?y lekcewa?y?. Nieleczone zmiany mog? skutkowa? powa?nymi komplikacjami zdrowotnymi, z których najpowa?niejsz? jest nowotwór z?o?liwy. Chro?my zatem swoje zdrowie i poddawajmy si? regularnym badaniom, które pozwol? w por? wykry? wszelkie nieprawid?owo?ci.


Bior?c pod uwag? miejsce lokalizacji, wyró?niamy dwa typy torbieli: wewn?trzne i zewn?trzne. Torbiele zewn?trzne widoczne s? go?ym okiem, dlatego te? diagnostyka nie niesie za sob? du?ych trudno?ci. Torbiele wewn?trzne mog? by? natomiast usytuowane w ró?nych cz??ciach cia?a. Najcz??ciej spotykamy je w obr?bie: jajników, nerek, piersi, j?der, kr?gos?upa, z?bów, szcz?ki czy mózgu. Zdarzaj? si? tak?e w innych miejscach, ale nale?y to raczej do rzadko?ci.
canada goose outlet

Author: DailyHealth

Share This Post On