Co stosować zamiast cukru?

WHO – ?wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby cukry powinny stanowi?y maksymalnie 10 procent dziennego zapotrzebowania na energi?, co daje oko?o 4-5 ?y?eczek cukru dziennie.  Cukier rafinowany nie bez powodu zwany „bia?? ?mierci?”. To czyste w?glowodany, bez ?adnych w?a?ciwo?ci od?ywczych, pozbawione wszelkich minera?ów oraz witamin.

Nadmiar cukru powoduje szereg chorób, mi?dzy innymi nadci?nienie t?tnicze, cukrzyca, zawa? serca czy podwy?szony cholesterol. Co wi?cej, cukier silnie uzale?nia, ci??ko jest wi?c ca?kiem wyeliminowa? go z diety.

Alternatyw? dla cukru jest stewia, a ?ci?lej jej odmiana stevia rebaudiana.  Li?cie stewii s? oko?o 35 razy s?odsze od cukru buraczanego. Dost?pna jest w postaci proszku, tabletek , p?ynu oraz naturalnych suszonych, ci?tych li?ci. Mimo, ?e jest s?odka, nie posiada w?a?ciwie ?adnych kalorii. Rozpuszcza si? w wodzie lepiej ni? cukier, odporna jest tak?e na wysokie temperatury, wobec czego mo?na j? z powodzeniem stosowa? w kuchni np. przy pieczeniu. Cukier ?wietnie zast?pi tak?e ksylitol, potocznie zwany cukrem brzozowym. Jest on prawie o po?ow? mniej kaloryczny, ni? zwyk?y cukier. Jest on szczególnie polecany osobom na diecie, ale równie? zmagaj?cym si? z cukrzyc?. Co wa?ne, ksylitol ma czterna?cie razy ni?szy indeks glikemiczny ni? cukier, a to oznacza, ?e bardzo wolno podnosi poziom cukru we krwi. W przeciwie?stwie do bia?ego cukru, nie sprzyja on rozwojowi dro?d?aków i grzybów, ponadto ksylitol wp?ywa na lepsze przyswajanie wapnia oraz dzia?a bakteriobójczo. Mo?na go z powodzeniem u?ywa? do s?odzenia napojów,a tak?e gotowania i robienia przetworów.

Doskona?ym s?odzikem jest te? syrop klonowy. Zawiera du?o przeciwutleniaczy, witamin oraz minera?ów. Jest dobra alternatyw?, dla osób uczulonych na miód. Nale?y jednak u?ywa? go z umiarem, poniewa? sk?ada si? g?ównie z sacharozy, w oko?o od 50 do 70 procent i posiada wysoki indeks glikemiczny, powoduj?c skoki poziomu cukru we krwi, nie jest zatem polecany dla osób cierpi?cych na cukrzyc?. michael kors handtasche sale

Author: DailyHealth

Share This Post On