Staw rzekomy. Czym jest? Czy da się go wyleczyć?

Staw rzekomy jest ubytkiem w ci?g?o?ci ko?ci, który jest wype?niony tkank? w?óknist?. Ubytek ten powstaje w skutek urazu- czyli z?amania ko?ci, w miejscach, w których prawid?owo powinny si? zrosn?? dwa od?amy ko?ci. Powstanie stawu rzekomego pojawia si? w wyniku zaburzenia procesu zrastania si? z?amanej ko?ci.

endoproteza kolana

W miejscu, w którym prawid?owo powinny si? one zrosn??, powstaje ich ruchome po??czenie – staw, jest to jednak po??czenie o charakterze patologicznym i dzieje si? tak pomimo unieruchomienia z?amanej ko?ci. Istnieje kilka przyczyn z jakich dochodzi do powstania stawu rzekomego. Nale?y do nich mi?dzy innymi przemieszczanie si? ma?ych od?amków kostnych, stan zapalny tkanki kostnej, zbyt rozleg?y uraz tkanek powsta?y przy z?amaniu, przyczyn? mog? by? równie? niektóre choroby na przyk?ad cukrzyca, osteoporoza, zaburzenia od?ywiania czy te? niewydolno?? nerek, ale tak?e zaburzenia hormonalne, takie jak niedoczynno?? tarczycy, czy nieprawid?owo przeprowadzona operacja zespolenia ko?ci przez lekarza.

Przyczyn? powstania stawu rzekome go mo?e by? równie? zbyt pó?ne zdiagnozowanie z?amania, a co za tym idzie zbyt pó?ne podj?cie w?a?ciwego leczenia. Jego istnienie objawia si? bólem, zw?aszcza podczas próby poruszania ko?czyn?, ograniczony zakres ruchu, a tak?e ocieplenie oraz obrz?k z?amanej ko?ci i zniekszta?cony zarys uszkodzonej ko?czyny.

Staw rzekomy najcz??ciej ujawnia si? w ci?gu sze?ciu miesi?cy od z?amania, jego zdiagnozowanie oraz rozpoznanie odbywa si? na podstawie wykonanego zdj?cia RTG, które wykonuje si? dziewi?? miesi?cy po doznanym urazie. Zdj?cie wykazuje brak prawid?owego zrostu ko?ci, a zamiast tego szerok? szczelin?.

Leczenie stawu rzekomego polega na fizykoterapii- zastosowaniu laserów, ultrad?wi?ków, magnetoterapii oraz krioterapii, w celu lepszego ukrwienia ko?czyny wykonuje si? masa? leczniczy- wykonany na odpowiedniej cz??ci ko?czyny zdrowej w stosunku do cz??ci ko?czyny chorej, a tak?e wprowadza si? diet? bogat? w sk?adniki niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania ko?ci.

 

Strona g?ówna –> cgdamenoutlet

Author: DailyHealth

Share This Post On