Starość czy późna wiosna? Dlaczego odchodzimy?

Wiele osób z naszego  otoczenia nie chce do?y? wieku s?dziwego. Wed?ug nich, czas ten wi??e si? jedynie z cierpieniem i ci?g?ym wspominaniem w?asnej m?odo?ci. Jednak niektórzy chc? ?y? jak najd?u?ej. Z ka?dym dniem chc? zdobywa? m?dro?? i z ka?dej chwili ?ycia czerpa? jak najwi?cej szcz??cia.

Staro?? to jednak biologia, jest jednym z kolejnych etapów w naszym ?yciu. Staro?? to stan b?d?cy efektem starzenia si?, jest ostatni? faz? ?ycia. Z biologicznego punktu widzenia, staro?? to przede wszystkim os?abienie organizmu, jego odporno?ci, wydolno?ci czy sprawno?ci, które przychodzi z wiekiem. Wolniej si? my?li, gorzej kojarzy, trudniej koncentruje. Wzrok i s?uch s? s?absze. Starsi ludzie gorzej przyswajaj? nowe informacje i z trudem akceptuj? zmiany. Staj? si? zale?ni od innych osób.

Przyjmuje si?, ?e ten etap w ?yciu cz?owieka zaczyna si? od 60. roku ?ycia. Odmiennie b?dzie jednak przebiega? u m??czyzn i kobiet, inaczej na wsi i w mie?cie.  ?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO), wyró?nia trzy etapy starzenia si?: 60 – 75 lat – wiek podesz?y – wczesna staro??; od 75 – 90 lat – wiek starczy – pó?na staro??; od 90 lat – wiek s?dziwy (d?ugowieczno??).

Niektórzy nie potrafi? si? z ni? pogodzi? ani do ko?ca zaakceptowa?, ale  staro?? jest po prostu naturalnym, kolejnym etapem ?ycia cz?owieka. Nie jest te? chorob?, jednak wraz z up?ywem lat  pojawiaj? si? choroby niewyst?puj?ce w wieku m?odszym.

Do najbardziej charakterystycznych objawów starzenia zaliczane s?: utrata masy mi??niowej i ko?ci; utrata elastyczno?ci skóry;  spadek ilo?ci wody w organizmie; pogorszenie si? s?uchu i wzroku; spadek przemiany materii;  upo?ledzenie czynno?ci w?troby;  pogorszenie si? wydolno?ci oddechowej; wyd?u?ony czas reakcji; pogorszenie pami?ci. Wa?ne, by cz?owiek mimo up?ywu lat i niezaprzeczalnych zmian biologicznych zachowa? si?y i witalno??. Pozosta? aktywny i fizycznie i umys?owo.

Antoni K?pi?ski polski psychiatra i naukowiec napisa?: „Zawsze spotyka?o si? i spotyk  ‚m?odych staruszków i m?odzie?czych, pe?nych werwy starców. Wiek subiektywny zale?y od wielu czynników, przede wszystkim od dynamiki ?yciowej”.   To prawda. Ile? to razy spotyka si?, m?odych ludzi, z których ?ycie jakby ulecia?o, oraz ludzi z du?ym baga?em lat, którzy prezentowali pi?kn? postaw? umi?owania ?ycia i ogólnie poj?tej ch?ci.

Na pocieszenie jednak zwró?my uwag?, na to ?e gdyby ludzie nie umierali, ludzko?? prawdopodobnie nie by?aby w stanie si? rozwija? – a je?li ju?, to w ?ó?wim tempie. Gdzie by?my byli, gdyby ci?gle rz?dzili nami jacy? ?redniowieczni czy staro?ytni w?adcy, po wiekach u w?adzy praktycznie ju? nieusuwalni. Gdzie by?my byli, gdyby nie pojawia?y si? wci?? nowe pokolenia, nieska?one starymi ideami. Gdzie by?my byli, gdyby nie spieszy?o nam si? do osi?gni?cia czego? w ?yciu, zanim to ?ycie si? sko?czy. canada goose frauen

Author: DailyHealth

Share This Post On