Skuteczne sposoby na rozstępy

Rozst?py s? uporczywym, nieestetycznym problemem, trudnym do usuni?cia, cz?sto mo?liwe jest bowiem tylko jego z?agodzenie. S? one tak powszechne jak cellulit, bo dotycz? a? 80 procent kobiet. Rozst?py s? zmianami skórnymi, swoim wygl?dem przypominaj?ce pod?u?ne blizny, pokryte cieniutkim naskórkiem, przebiegaj?ce równolegle.  Powstaj? na skutek zbyt szybkiego, ale trwa?ego rozci?gania si? skóry.

Przyczyn powstawania rozst?pów jest wiele. Wa?nym czynnikiem s? predyspozycje i uwarunkowania genetyczne do powstawania rozst?pów. Nara?one na ich powstawanie s? bardziej te  osoby, które maja sk?onno?? do mniejszej warto?ciowo?ci w?ókien spr??ystych. Mog? one tak?e powstawa? w skutek stanów fizjologicznych, a tak?e chorób. Najbardziej powszechnym stanem fizjologicznym, któremu towarzyszy powstawanie rozst?pów jest dojrzewanie oraz ci??a.

Przyczyn? powstawania rozst?pów mo?e by? tak?e trwa?e przyjmowanie hormonów steroidowych oraz brak retinolu w organizmie, a tak?e choroby, takie jak nadczynno?? nadnerczy.  Aby walka z rozst?pami nie sp?dza?a nam snu z powiek, nale?y dzia?a? prewencyjnie poniewa? im s? „starsze”, tym trudniej je zlikwidowa?. Wskazana jest kontrola masy cia?a i utrzymywanie jej na tym samym poziomie. Dobrze jest tak?e wzbogaci? diet? o proteiny znajduj?ce si? w mi?sie i rybach, a tak?e produkty bogate w witaminy A, E oraz B5. Wa?ne jest, aby pami?ta? o piel?gnacji skóry. Najlepiej sprawdz? si? preparaty silnie nawil?aj?ce i uelastyczniaj?ce skór?. Bardzo dobrze na rozst?py dzia?aj? preparaty z mocznikiem. Istniej?ce ju? d?ugo rozst?py mo?na potraktowa? kremami z heparyn?, które przynosz? dobre efekty. Je?li wszelkie klasyczne specyfiki zawiod? mo?na spróbowa? zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Zabiegiem który przynosi dobry efekt jest mikrodermabrazja. Polega ona ?cieraniu wierzchnich warstw naskórka lub skóry w?a?ciwej, cz?sto równocze?nie prowadzi si? seri? na?wietle?. Mo?e by? stosowana w ka?dym miejscu, w którym pojawiaj? si? rozst?py.  Zadowalaj?ce efekty przynosi tak?e terapia kwasami.  Cz?sto stosuje si? do tego celu glikolowy lub trichlorooctowy w st??eniu minimum 70%. Jest on nak?adany na problematyczne miejsce i pozostawiany na 1-3 minut, a nast?pnie usuwany i neutralizowany. canada goose jacke damen