Skrzywienie kręgosłupa przyczyną bólu

Zdrowy kr?gos?up

_______ Zdrowy kr?gos?up _______

Zdrowy kr?gos?up posiada naturalne krzywizny i ma kszta?t dwóch staj?cych na sobie liter „S”. Odcinek piersiowy i krzy?owy s? wypi?te ku ty?owi, a szyjny i l?d?wiowy ku przodowi. Nadwyr??anie i nadmierne, d?ugotrwa?e obci??anie poszczególnych odcinków kr?gos?upa mo?e prowadzi? do dyskomfortu oraz uci??liwego bólu w danych odcinkach. Najcz??ciej wyst?puj?cymi rodzajami skrzywie? kr?gos?upa jest kifoza, lordoza oraz skolioza kr?gos?upa.. Kifoza jest to wygi?cie kr?gos?upa w stron? grzbietow?. Je?eli znajduje si? ona w odcinku szyjnym lub l?d?wiowym kr?gos?upa lub te? wielko?? wygi?cia przekracza normy to ma ona charakter patologiczny. Lordoza to ?ukowate wygi?cie kr?gos?upa w stron? brzuszn?, wyst?puje w odcinku szyjnym i l?d?wiowym kr?gos?upa.

Wady postawy

Nadmierne wygi?cie ku przodowi l?d?wiowego odcinka kr?gos?upa jest wad? postawy, zwan? hiperlordoz?. Skolioza jest tak?e skrzywieniem bocznym kr?gos?upa. Mo?e by? ona wad? wrodzon?, najcz??ciej jednak skolioza rozwija si? w skutek np. przyjmowaniem nieprawid?owej pozycji czy noszeniem ci??kiej torby lub plecaka na jednym ramieniu. Nadwyr??anie oraz zwyrodnienia odcinka szyjnego kr?gos?upa pocz?tkowo przejawiaj? si? bólem szyi lub karku, spowodowanym zbytnim napi?ciem mi??ni w tym obszarze. Mog? si? tak?e pojawi? inne dolegliwo?ci zwi?zane z podra?nianiem korzeni nerwowych w otworach mi?dzykr?gowych, a tak?e ucisk na t?tnice. S? to m.in. bóle oczu, dzwonienie w uszach, zawroty g?owy, trudno?ci w prze?ykaniu, dr?twienie karku i mrowienie w palcach. Przy zmianach w odcinku piersiowym kr?gos?upa bóle mog? si? pojawia? w okolicy mostka, mi?dzy ?opatkami i mog? promieniowa? na klatk? piersiow?, sprawiaj?c uczucie bol?cych ?eber. Mo?e wyst?powa? zarówno symetrycznie po obu stronach kr?gos?upa lub tylko po jednej. Bóle tego rodzaju cz?sto s? przypisywane problemom z sercem.

Wi?kszo?? schorze? kr?gos?upa, bo a? dwie trzecie dotyczy odcinka l?d?wiowego. Ból pojawiaj?cy si? w tym odcinku zwykle jest ostry i przewlek?y, umiejscowiony w ok. krzy?a. Mo?e promieniowa? do nóg oraz po?ladków, wywo?uj?c mrowienie i dr?twienie nóg.

Dbajmy zatem o nasz? postaw? podczas codziennych zaj??, a unikniemy bólu kr?gos?upa

 

Powrót na stron? g?ówn? michael kors tasche sale

Author: DailyHealth

Share This Post On