Siemię lniane

Nawet nie wiesz ile te ma?e i niepozorne nasionka maj? w?a?ciwo?ci i zastosowa?. Zacznijmy od tych leczniczych i zdrowotnych. Nasiona lnu wp?ywa korzystnie na uk?ad pokarmowy, wywar dzia?a os?aniaj?co i wspomagaj?co w przypadku k?opotów z ?o??dkiem, zaparciami i wieloma innymi dolegliwo?ciami.

Obecnie nasiona lnu w ca?o?ci, a tak?e mielone i odt?uszczone kupi? mo?emy ju? w prawie ka?dym supermarkecie. Od kiedy zapanowa?a moda na zdrow? i naturaln? ?ywno?? jeste?my co raz bardziej ?wiadomi tego jak cenne s? dary natury. Trzeba wiedzie? tylko jak je wykorzysta?. Siemi? lniane zawiera mnóstwo kwasów t?uszczowych omega-3, witamin? E, substancje balastowe i ?luzowe, bia?ko, potas, cynk oraz lignany, czyli fitoestrogeny.

Dzi?ki zawarto?ci nienasyconych kwasów t?uszczowych siemi? m.in. zapobiega mia?d?ycy i doskonale wp?ywa na elastyczno?? skóry. Lignany zawarte w nasionach lnu s? szczególnie polecane kobietom w wieku oko?omenopauzalnym, poniewa? reguluj? poziom estrogenów. Ostatnie badania potwierdzaj? tak?e, ?e codzienne spo?ywanie 5–10 g siemienia hamuje rozwój raka piersi u kobiet po menopauzie. Siemi? mo?na stosowa? równie? zewn?trznie – dzia?a zmi?kczaj?co i przeciwzapalnie

Dzi?ki swoim w?a?ciwo?ci? nawil?aj?cym i ochraniaj?cym, len i jego wyci?gi, odwary wykorzystywane s? równie? do produkcji kosmetyków.

Równie? same w domu mo?emy przygotowa? sobie nawil?aj?c? mask? ?elow? na w?osy, skór? i d?onie czy stopy. Efekt wyg?adzenia jest widoczny natychmiast po jej zastosowaniu. Wystarczy kilka nasion lnu zala? wod? i gotowa? kilka minut do czasu powstania ?elowej konsystencji, nast?pnie najlepiej jeszcze gor?cy p?yn przela? przez sito, aby oddzieli? nasiona. ?el doskonale nadaje si? równie? do stylizacji w?osów suchych i kr?conych, które szczególnie potrzebuj? nawil?enia. Taki ?el mo?na te? przechowywa? w lodówce ok. 2 dni.

Kuracja siemieniem lniany wcale nie jest kosztowna, bo 100 g kosztuje tylko ok. 1 z?. Dlatego dla zdrowia i urody warto mie? nasiona lnu w swojej spi?arni. W smaku jest bardzo neutralne i z pewno?ci? mo?e Ci tylko pomóc, a nie zaszkodzi.


nike air max 90 damen

Author: DailyHealth

Share This Post On