Sekrety pięknych paznokci

Zdrowe, mocne paznokcie to atrybut ka?dej dbaj?cej o siebie kobiety. O ile nie mamy wp?yw na kszta?t naszej p?ytki paznokciowej, który za nas ustala natura, to w naszych r?kach le?y ju? zadbanie o to, czy nasze paznokcie b?d? nasz? chlub? czy te? przy ka?dym spotkaniu ze znajomymi, b?dziemy wstydliwie chowa? d?onie za siebie lub pod stó?.

O tym, ?e paznokci nie nale?y obgryza?, s?ysza? chyba ka?dy z nas. Pomijaj?c fakt, ?e jest to bardzo nieestetyczne oraz ?e podczas obgryzania paznokci do naszego przewodu pokarmowego trafiaj? tysi?ce potencjalnie gro?nych bakterii, ma?o kto wie, ?e czynno?? ta powoduje os?abienie macierzy paznokcia. Niejednokrotnie osoba, która przez wiele lat obgryza?a paznokcie zauwa?a, ?e nie rosn? ju? one tak, jak powinny.

Je?eli chcemy wzmocni? p?ytk? naszych paznokci, doskona?ym sposobem, który przy okazji b?dzie znacznie ta?szy od przeró?nych markowych od?ywek, b?dzie olejek rycynowy. Jego regularne wcieranie w paznokcie mo?e zdzia?a? cuda ju? po nied?ugim czasie.

Je?eli chcemy zafundowa? naszym d?oniom pi?kny wygl?d, nie nale?y równie? zapomina? o odpowiednim ich nawil?aniu. Je?eli codziennie b?dziemy wciera? w d?onie oraz w paznokcie krem, najlepiej zawieraj?cy witaminy A i E, zadbamy w ten sposób o ich estetyczny wygl?d, o mi?kkie skórki otaczaj?ce paznokcie oraz o odpowiednie nat?uszczenie p?ytki paznokciowej.

Warto równie? pami?ta?, ?e wszelkiego rodzaju lakiery do paznokci chroni? je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dlatego, je?eli tylko nasza praca na to pozwala, starajmy si? mie? zawsze pomalowane paznokcie – nawet je?eli b?dzie to zwyk?y, przezroczysty lakier, to spe?ni on swoje zadanie.

Od czasu do czasu mo?emy go tak?e zast?powa? od?ywkami, nale?y jednak zwraca? baczn? uwag? na to, by nie zawiera?y one w swoim sk?adzie formaldehydu, który na d?u?sz? met? ma bardzo negatywny wp?yw na nasze paznokcie.

Warto tak?e pami?ta? o regularnych peelingach d?oni – pozwol? one nam unikn?? efekty twardych skórek, które pó?niej trzeba b?dzie wycina?.

nike air max weiß damen