Ruch to zdrowie – zmniejsza ryzyko zachorowania

W najnowszej „Piramidzie Zdrowego ?ywienia i Aktywno?ci Fizycznej” na samej górze znajduje si? ruch i aktywno?? fizyczna. Nie mo?emy mie? z?udze?, ?e sport stanie si? remedium na wszelkie problemy zdrowotne, mo?e jednak przeciwdzia?a? negatywnym skutkom zmian cywilizacyjnych i szybkiego tempa, jakie wi?kszo?? z nas prowadzi. Nigdy nie jest za pó?no, aby zacz?? si? rusza?. Trzeba tylko dostosowa? tempo ?wicze? do naszych mo?liwo?ci i stanu zdrowia. Warto spróbowa? ró?nych sportów, aby wybra? ten, który b?dzie sprawia? nam najwi?cej przyjemno?ci.

Jedn? z najgro?niejszych problemów XXI wieku jest stres, który powoduje wiele gro?nych chorób. Jelita bywaj? nazywane „drugim mózgiem”. Stres mo?e znacz?co przyczyni? si? do dysfunkcji tego narz?du. Razem z nim choruje ca?e cia?o, dlatego warto do?? wcze?nie podj?? dzia?ania, je?li czujemy, ?e stres zaczyna wygrywa? w naszym ?yciu. Naukowcy do ko?ca nie wiedz?, jaka jest przyczyna chorób jelit.

Ruch to zdrowie

__ Ruch to zdrowie __

Dlaczego ruch jest wa?ny?

Ruch wi?c mo?e przeciwdzia?a? chorobom jelit, bowiem ruch znacz?co obni?a poziom stresu, jaki na co dzie? nam towarzyszy. Nie jest to magiczny sposób, dzi?ki któremu wyeliminujemy stres, jednak nauczymy si? z nim radzi? i eliminowa? jego negatywne skutki.

Je?li znajdziemy dyscyplin?, która b?dzie sprawia?a nam przyjemno??, w trakcie ruchu b?dzie wzrasta? poziom endorfin czyli hormonu szcz??cia. ?wietnym przyk?adem jest joga, która ma dzia?anie antydepresyjne. ?wiczenia jogi wykonywane regularnie pozwol? rozci?gn?? mi??nie. Wi?kszo?? z nas pracuje przy biurko. W trakcie ca?ego dnia siedzimy w jednej pozycji. Po powrocie do domu tak?e sp?dzamy czas w pozycji siedz?cej przy laptopie b?d? ogl?daj?c telewizj?.

Ruch to przede wszystkim zgrabna sylwetka, j?drne cia?o i brak problemów takich jak ból kr?gos?upa. Pozwala zachowa? nam zdrow? lini? cia?a.

Spalaj?c t?uszcze we krwi, regularny ruch przyczynia si? do obni?enia poziomu z?ego cholesterolu (LDL) i podwy?szenia poziomu dobrego cholesterolu (HDL). W licznych badaniach stwierdzono, i? ruch ma ogromne znaczenie w zwalczaniu oty?o?ci i nadwagi. Badania dowodz?, ?e aktywno?? fizyczna ma wi?ksze znaczenie ni? stosowanie jakiejkolwiek diety odchudzaj?cej! W?a?ciwe proste ?wiczenie pomagaj? w walce z nadmiern? mas? cia?a i pomagaj? w spalaniu tkanki t?uszczowej.

Ruch poprawia kr??enie, stymuluje system odporno?ciowy, chroni przed rakiem, pomaga walczy? z osteoporoz? oraz opó?nia starzenie si? organizmu.

Jak wida?, uprawianie sportu ma wiele pozytywnych skutków, warto przekona? si? o tym osobi?cie. Trzeba tylko spróbowa?…

 

Powrót do 1 strony canada goose jacke herren