Przyczyny napięciowego ból głowy

Napi?ciowy ból g?owy to najcz??ciej pojawiaj?cy si? rodzaj bólu g?owy, bowiem wyst?puje on a? w dziewi??dziesi?ciu procentach wszystkich przypadków. Przyczyn jego powstawania jest wiele. Najcz??ciej natomiast pojawia si? gdy cz?owiek jest bardzo zm?czony, przepracowany, gdy nie zjemy nic na ?niadanie lub te? za bardzo imprezowali?my w nocy.

Ryzyko pojawienia si? bólu jest wi?ksze u kobiet, ni? u m??czyzn, przy czym znaczenie maja tak?e zmiany hormonalne, czynniki genetyczne, zgrzytanie z?bami podczas snu lub przebyte urazy w okolicy g?owy lub szyi, a tak?e nau?ywanie substancji psychoaktywnych oraz leków przeciwbólowych.

Powodem napi?ciowego bólu g?owy najcz??ciej le?y stres, g?ód, odwodnienie organizmu, zmiany pogodzie, brak odpowiedniej ilo?ci snu oraz u?ywki. Jak si? objawia? Przede wszystkim odczuwaniem bólu w okolicach czo?a, skroni, a niekiedy obejmuje ca?? g?ow?. Ponadto ból napi?ciowy jest bardzo cz?sto obustronny, opasaj?cy g?ow?, o charakterze t?pym, uciskaj?cym. Pocz?tkowo nie jest zbyt intensywny, ale narasta z czasem, nie kiedy nawet do poziomu bólu migrenowego. Trwa? mo?e od pó? godziny do nawet kilku dni.

Napi?ciowemu bólowi g?owy bardzo cz?sto towarzysz? inne przypad?o?ci, takie jak problemy ze spaniem, zespó? chronicznego zm?czenia, pogorszenie apetytu lub jego brak, nadwra?liwo?? na ha?as, a rzadziej pojawiaj? si? nudno?ci oraz wymioty. Leczenie napi?ciowego bólu g?owy polega przede wszystkim na profilaktyce, czyli w zasadzie na unikaniu sytuacji, o ile to mo?liwe, które le?? u podstaw pojawiania si? bólu. Nale?y zatem pami?ta?, aby si? regularnie od?ywia?, pi? du?e ilo?ci wody aby nawodni? organizm, zadba? o higien? snu i jego jako??, a tak?e stara? si? trzyma? stres w ryzach na przyk?ad poprzez stosowanie technik relaksacyjnych. Leczenie farmakologiczne obejmuje natomiast dora?ne podawanie niesteroidowych ?rodków przeciwzapalnych oraz paracetamolu. Zdarza si?, ?e w przypadkach przewlek?ego napi?ciowego bólu g?owy lekarz przepisuje antydepresanty i leki przeciwl?kowe.

canada goose sale damen

Author: DailyHealth

Share This Post On