Przyczyny bólu stóp

Ból w tym miejscu mo?e by? zwi?zany bezpo?rednio z samymi stopami. Jednak?e mo?e mie? on prozaiczne przyczyny jak by? zwi?zane z ca?ym dniem sp?dzonym na stoj?co, w butach z wysokim obcasem lub te? za ma?ych lub ?le dopasowanych butach, po prostu niewygodnych.

Najcz?stsz? przyczyn? bólu o charakterze miejscowym s? nagniotki, czyli stwardnienia powsta?e na stawach palców u stóp wskutek d?ugotrwa?ego ucisku, zazwyczaj przez z?e buty. Ból mo?e tak?e powodowa? wrastaj?cy paznokie?, który nie rzadko uniemo?liwia chodzenie.

Kolejn? przyczyn? bólu mog? by? ko?lawe paluchy, zwane tak?e haluksami, przy czym w zaawansowanym stadium choroby pojawia si? deformacja du?ego palca oraz przedniej cz??ci stopy. ?ród?em bólu mo?e by? równie? tak zwany paluch biegacza, czyli uraz pierwszego stawu ?ródstopno- paliczkowego, gdzie cz?sto bólowi towarzyszy obrz?k stawu i pojawia si? przy przenoszeniu ci??aru na chor? stop?. Ból zw?aszcza przy próbie chodzenia mo?e powodowa? palec m?otkowaty czyli przykurcz zgi?ciowy palca, na którego czubku pojawia si? bol?cy odcisk.

Bardzo uci??liwe i bolesne s? tak?e tak zwane modzele, czyli ?ó?te plackowate zgrubienia skóry, które tworz? si? na spodzie stóp oraz zapalenie rozci?gna podeszwowego, potocznie zwan? ostrog? pi?tow?. Ból pocz?tkowo nasila si? tylko przy chodzeniu, potem zaczyna by? sta?y, najbardziej nasilony rano oraz po d?u?szym siedzeniu. Ból stóp mo?e by? rezultatem b?d? przejawem innych schorze?, nie maj?cych bezpo?redniego zwi?zku z samymi stopami czy deformacjami. Uczucie ci??kich, bol?cych nóg oraz opuchni?tych kostek i stóp cz?sto jest objawem przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej. Ból stóp, zw?aszcza stawów palców jest charakterystyczny dla dny moczanowej podczas której, nadmierne ilo?ci kwasu moczowego krystalizuj? si? i odk?adaj? w stawach oraz tkankach oko?ostawowych . Najcz??ciej atakowanym stawem jest I staw ?ródstopno- paliczkowy palucha.

Oprócz bólu dnie moczanowej towarzyszy obrz?k, zaczerwienienie i napi?cie skóry. Ból stóp mo?e by? tak?e powodowany zwyrodnieniem stawów w stopach, objawiaj?cym si? strzykaniem, trzaskaniem oraz zgrzytaniem stawów, na przyk?ad podczas wchodzenia po schodach, czy poruszania stop? i stawania na palcach.

canada goose online shop

Author: DailyHealth

Share This Post On