Przeziębienie czy grypa?

Lato to okres, w którym cz?sto wyst?puj? du?e wahania temperatury. Mimo tego, ?e ?yjemy w strefie klimatu umiarkowanego, równie? i u nas zdarzaj? si? sytuacje, kiedy temperatura w ci?gu dnia zmienia si? nawet o kilkana?cie stopni Celsjusza. W takich warunkach nietrudno o przezi?bienie – wystarczy, ?e wychodz?c z domu ubierzemy wy??cznie krótkie spodenki i koszulk?, a w trakcie naszej podró?y z?apie nas deszcz, któremu towarzyszy? b?dzie obni?enie si? temperatury o dziesi?? stopni. W takich warunkach z pewno?ci? nie raz zdarzy?o nam si? z?apa? przezi?bienie. Jest to oczywi?cie choroba niegro?na – dopóki nie pomylimy jej z gryp?, schorzeniem wywo?anym przez wirusa. Obie te choroby rozpoczynaj? si? podobnie, jednak podczas gdy przezi?bienie po kilku dniach ust?puje bez ?ladu, grypa mo?e nie?? ze sob? ogromn? ilo?? niebezpiecznych powik?a?. Warto zatem dowiedzie? si?, jak rozró?ni? przezi?bienie od grypy.

Przede wszystkim, powinni?my zwróci? uwag? na temperatur? naszego cia?a. W przypadku przezi?bienia praktycznie nigdy nie wzrasta ona powy?ej 38 stopni Celsjusza. Je?li na termometrze zobaczymy wy?sz? warto??, przekraczaj?c? 39 stopni, mo?emy by? pewni, ?e mamy do czynienia ze schorzeniem powa?niejszym ni? tylko przezi?bieniem.

Je?li chodzi o objawy tych dwóch chorób, to cz??ciowo si? one pokrywaj?. W obu przypadkach b?dziemy mieli do czynienia z bólem g?owy, katarem oraz kaszlem. Jednak tylko w przypadku grypy odczujemy uczucie, które wiele osób okre?la jako „?amanie w ko?ciach”. Dodajmy do tego bóle mi??ni i stawów, a b?dziemy mie? klasyczny obraz grypy.

Warto nale?y równie? zwróci? uwag? na tempo narastania objawów. W przypadku wirusów b?dzie ono znacznie wolniejsze – pierwszego dnia dopadnie nas katar, drugiego mo?e pojawi? si? gor?czka. Je?li dopadnie nas grypa, wszystkie objawy wyst?pi? szybko i najprawdopodobniej równocze?nie.

Rozró?nienie tych dwóch schorze? jest bardzo wa?ne. Je?li zaobserwujemy u siebie objawy grypy, nale?y bezzw?ocznie uda? si? do lekarza!

canada goose deutschland

Author: DailyHealth

Share This Post On