Próchnica

Naukowcy alarmuj?, ?e 92 procent dzieci ma problem z próchnic?. Niewielu rodziców nie przejmuje si? próchnic? u dzieci, gdy? wychodz? z za?o?enia, ?e mleczaki i tak wypadn?. Nie maj? ?wiadomo?ci, ?e od stanu z?bów mlecznych zale?y jako? z?bów sta?ych. Nieleczona próchnica mo?e spowodowa?, ?e dziecko b?dzie mia?o k?opoty z z?bami tak?e w pó?niejszym okresie. Co wi?cej, dziecko mo?e mie? równie? ?le rozwini?t? ko?? ?uchwy, wady zgryzu, a w pó?niejszym okresie zwyczajne braki w uz?bieniu.

Stomatolodzy alarmuj?, ?e a? 77 procent sze?ciolatków ma problem z próchnic?, która atakuje z?by szybko i niezauwa?alnie. A? 65 procent trzylatków zmaga si? z problemem próchnicy.

S? trzy przyczyny próchnicy u dzieciaków. S? to: podatno?ci tkanek (by? mo?e mama lub tata mieli s?abe z?by b?d? parodontoz?, a dziecko odziedziczy?o po nich te problemy), z?e nawyky ?ywieniowe i niedok?adna higiena jamy ustnej.

Niemal ka?dy rodzic chce dla dziecka jak najlepiej. Najcz??ciej nagrod? za dobre zachowanie albo wykonanie polecania s? s?odycze. Równie? dziadkowie uwielbiaj? w ten sposób obdarowywa? dziecko. Co wi?cej, wszyscy wokó? ciesz? si?, je?li dziecko ma apetyt i je s?odycze. Dzieci podjadaj? mi?dzy posi?kami. Rodzice nierzadko nie maj? czasu, aby dopilnowa? dziecko, aby dok?adnie umy?o z?by.

Z?b, który si? psuje, nie jest od razu br?zowy. Proces rozpoczyna si? od tzw. plamy próchnicowej, która jest matowa. W pocz?tkowej fazie mo?na j? wyleczy? specjalnymi preparatami. Próchnica z?bów mlecznych post?puje niezwykle szybko. Z?by mleczne s? s?abiej zmineralizowane ni? z?by sta?e, maj? cie?sze szkliwo i cie?sz? warstw? z?biny. Miazga zajmuje du?o miejsca, dlatego próchnica szybko jej dotyka. Leczenie bywa niezwykle bolesne. Stomatolodzy radz? leczy? z?by mleczne, a nie je usuwa?. Chroni? one bowiem jam? ustn? przed obecno?ci? bakterii.

Niezale?nie od wieku nale?y dba? o z?by. S? one nasz? wizytówk?. Osobom z próchnic? trudniej jest si? u?miecha?. Sami powinni?my codziennie szczotkowa? z?by, tak aby dzieci widzia?y, ?e my tak?e to robimy. Maluchy lubi? na?ladowa? doros?ych, wi?c warto to wykorzysta?.

canada goose damen

Author: DailyHealth

Share This Post On