Próchnica bywa groźna!

Próchnica jest sporym problemem zdrowotnym. Szacuje si?, ?e mo?e mie? j? nawet dziewi??dziesi?t pi?? procent doros?ych. Co wi?cej, ma j? tak?e ponad po?owa kilkuletnich dzieci.  Otuchy dodaje fakt, ?e próchnicy mo?na zapobiega? oraz skutecznie j? leczy?.

Próchnica jest procesem chorobowym, polegaj?cy na demineralizacji z?ba lub z?bów, który w konsekwencji prowadzi do rozpadu tak zwanej struktury z?ba. Naturalnym stanem rzeczy jest, ?e w jamie ustnej znajduj? si? bakterie, przy czy wi?kszo?? z nich nie jest dla cz?owieka szkodliwa.

Istnieje rodzaj bakterii, wp?ywaj?cy na stan uz?bienia cz?owieka i powoduj?cy w?a?nie próchnic?, a mianowicie bakterie z gatunku Streptococcus mutans. S? to bakterie, które rozk?adaj?c cukry, produkuj? one kwasy organiczne. Kwasy te obni?aj? naturalne pH w jamie ustnej, wskutek czego dochodzi do demineralizacji szkliwa, to jest rozpuszczania oraz wyp?ukiwania jonów wapnia. W miar? up?ywu czasu powierzchnia szkliwa staj? si? porowata oraz zaczyna pojawia? si? bia?a matowa plama, która w zasadzie jest pierwsz? oznaka próchnicy. Mo?e ona cienie?, zw?aszcza od jedzenia.

W przypadku zaniedbania i nie wystarczaj?co szybkiej konsultacji z dentyst?, miejsce to b?dzie ulega? degradacji, a bakterie przenika? w g??b z?ba, niszcz?c z?by, tworz?c w rezultacie dziur? zwan? ubytkiem próchniczym. Niestety zaawansowana oraz zaniedbana próchnica bardzo cz?sto ko?czy si? leczeniem kana?owym. Oznacza to, ?e nie ma konieczno?ci ekstrakcji chorego z?ba, jednak po takim leczeniu jest on martwy, przez co bardziej podatny na u?amania i ukruszenia. Próchnic? z?bów mo?na leczy? na dwa sposoby. Stosuje si? w zale?no?ci od stopnia zaawansowania próchnicy. Próchnic? pocz?tkow?, w postaci niewielkich odwapnie? leczy si? poprzez remineralizacj?.

Leczenie polega na na?o?eniu przez dentyst? pod dok?adnym oczyszczeniu na chore miejsce zwi?zek fluoru w postaci lakieru lub ?elu. Zabieg nale?y powtarza? w celu nadbudowania odwapnionego miejsca. Drugim sposobem jest plombowanie, nawet je?li ubytek jest bardzo ma?y. Dentysta usuwa dok?adnie chor? tkank? za pomoc? wiert?a, a po czym wype?nia ubytek plomb?. michael kors tasche sale

Author: DailyHealth

Share This Post On