Problemy ze snem

Zegarek pokazuje 4:30. ?wietnie, po prostu ?wietnie. Kolejna nie przespana noc. Chwil? le??, po czym przewracam si? z boku na bok, co raz bardziej poirytowana. No ?pij- nakazuj? sobie w my?lach, rano nie b?dzie lito?ci. Nic z tego. Wstaj?, id? do toalety, a potem jeszcze do kuchni napi? si? ?yk wody. K?ad? si? z powrotem, chwil? jeszcze le??, po czym dzwoni budzik.

Nie da si? zaprzeczy?, ?e sen jest nam potrzebny. Podczas snu organizm regeneruje si?, nast?puje przy?pieszona odnowa komórek oraz system kontroluj?cego i odpowiedzialnego za przemian? materii, wzrasta proces produkcji bia?ek i hormonów, w tym bardzo wa?nego hormonu wzrostu. Zatem zdrowy jest bardzo wa?ny, poniewa? to podstawa sprawnego funkcjonowania naszego umys?u i cia?a. Okazuje si? jednak, ?e co drugi polak ma problemy ze snem, co ma bezpo?redni wp?yw na nasze funkcjonowanie. Spada koncentracja, nasz nastrój ulega pogorszeniu, obni?a si? odporno??, spada jako?? ?ycia. To wszystko niesie za sob? daleko id?ce konsekwencje. Je?li macie problemy ze snem, cho?by nawet tylko od czasu do czasu, warto wdr??y? par? nawyków, aby zadba? o zdrowy, higieniczny sen, a tym samym poprawi? nasz? jako?? ?ycia.

Przede wszystkim zadbaj o miejsce, w którym ?pisz. Wywietrz pomieszczenie-optymalna temperatura do spania to mi?dzy 19-21 stopni Celsjusza. Zadbaj tak?e od odpowiednie zaciemnienie pokoju, najlepiej, aby by?o ca?kiem ciemno, ?wiat?o bowiem hamuje wydzielanie melatoniny, która jest odpowiedzialna za uczucie senno?ci. Wy??cz telewizor, laptopa, tak?e wi-fi, a je?li to mo?liwe usu? te przedmioty z sypialni. Zadbaj tak?e, o odpowiedni materac, który zapewni komfortowe podparcie dla Twojego kr?gos?upa-powinien by? on o ?redniej twardo?ci, chod? w zasadzie to kwestia do?? indywidualna.

Kolejn? wa?n? kwestia jest zmiana nawyków ?ywieniowych. Nie najadaj si? na noc. Ostatni posi?ek powinno si? zje?? na 3-4 godziny przed pój?ciem spa?. Dzi?ki temu organizm b?dzie móg? skupi? si? na regeneracji, zamiast na trawieniu po?ywienia. Z oczywistych wzgl?dów nie nale?y pi? kawy w godzinach wieczornych i pi? alkoholu. Co prawda jedna lampka nam nie zaszkodzi, ale w wi?kszych ilo?ciach alkohol powoduje, ?e ?pimy p?ytko i ?atwiej si? wybudzamy. O mo?liwych wizytach w toalecie ju? nie wspominaj?c.

Warto tak?e unika? drzemek w ci?gu dnia, zw?aszcza je?li twa ona d?u?ej ni? 20 minut. Dobrym nawykiem jest tak?e k?adzenie si? mo?liwie o sta?ej porze, dzi?ki czemu wypracujemy sobie swój sta?y rytm dnia. Mo?emy si? tak?e posi?kowa? ciep??, nie gor?c? k?piel? z aromatycznymi olejkami. Pozwoli to na pozbycie si? napi?cia i rozlu?nienie mi??ni.

Trzeba jednak pami?ta?, aby nie robi? niczego na si??. Je?li nie chce nam si? spa?, to nie k?ad?my si? do ?ó?ka, bo nadchodzi „nasza pora” tylko po to, aby patrze? si? w sufit. Si?gnijcie wtedy po ksi??k? lub pos?uchajcie spokojnej muzyki. Musicie s?ucha? swojego organizmu i sami wypróbowa? co najlepiej si? sprawdza w waszym przypadku, aby z czasem wypracowa? swoje w?asne rytua?y i rutyn?, które zapewni? wam zdrowy sen oraz poczucie wypocz?cia. michael kors handtasche sale

Author: DailyHealth

Share This Post On