Probiotyki, jako podstawa zdrowych jelit.

Probiotyki to hodowle ?ywych drobnoustrojów takich jak pa?eczki kwasu mlekowego, bifidobakterie, dro?d?aki i ziarniaki, zawartych w ?ywno?ci oraz w preparatach- suplementach. Przyjmowane w odpowiedniej ilo?ci maj? niezwykle korzystny wp?yw na nasze zdrowie. Wyst?puj? naturalnie w  mikroflorze przewodu pokarmowego cz?owieka, produkuj? kwas mlekowy oraz chroni? nab?onek jelita, przy czym probiotyki odporne s? na enzymy trawienne, kwas solny oraz kwas ?ó?ciowy.

G?ównie probiotyki pe?nia funkcj? ochronn? podczas antybiotykoterapii, ale nie tylko. Mikroflora jelitowa ma szczególne znaczenie dla ogólnego stanu zdrowia. Wp?ywa na odporno?? oraz chroni przed infekcjami. Probiotyki tak?e u?atwiaj? proces trawienia, wp?ywaj? na zwi?kszenie wch?aniania witamin oraz minera?ów, pomagaj? obni?y? poziom z?ego cholesterolu. Zaleca si? tak?e za?ywanie probiotyków zw?aszcza przy diecie ubogiej w warzywa i owoce, nale?y jednak pami?ta?, ?e ?aden suplement nie zast?pi naturalnych probiotyków.

Dzia?anie preparatu polega na wch?oni?ciu go do jelita, gdzie nast?pnie przylega on do jego ?cian, gdzie zak?ada szczep i rozmna?a si?  tworz?c barier? ochronn? poprzez uszczelnienie jelit, dzi?ki czemu do krwi nie przedostaj? si? bakterie wywo?uj?ce choroby. Co istotne w kuracji i odbudowie jelit bardzo wa?ne jest, aby probiotyki przyjmowa? stale i regularnie. Szacuje si?, ?e po kuracji antybiotykiem potrzeba a? sze?ciu miesi?cy, aby odbudowa? wyniszczona flor? bakteryjn? jelit. Dlatego tez tak wa?ne jest aby oprócz preparatów aptecznych na co dzie? spo?ywa? lub w??czy? do diety produkty probiotyczne.

Najbardziej korzystne i najcenniejsze dla naszego organizmu s? probiotyki naturalnego pochodzenia. Numerem jeden w?ród ?ywno?ci s? jogurty, ze wzgl?du na zawarte w nich bakterie Lactobacillus i Bifidobacterium, a tak?e ma?lanka oraz obecne w jej sk?adzie pa?eczki kwasu mlekowego. Kolejnym ?ród?em jest niepasteryzowana kapusta kiszona, bogata w Leuconostoc, Lactobacillus i Pediococcus oraz witaminy C i E. Probiotyki znajdziemy równie? w pieczywie na naturalnym zakwasie. canada goose damen