Postęp medycyny. Zabiegi wstawiania endoprotez.

Ka?dy, kto pami?ta czasy przynajmniej sprzed dwudziestu czy trzydziestu lat doskonale zdaje sobie spraw? równie? z tego, jak wielki post?p poczyni?a nasza nauka oraz technika. Oczywi?cie w??czamy w to równie? medycyna. Przez ostatnie kilkadziesi?t, czy te? nawet kilkana?cie lat ta dziedzina wiedzy poczyni?a olbrzymie post?py w przeró?nych kwestiach.

endoproteza kolana - operacja wstawienia

____ Zabieg operacyjny ____

Dlaczego dopiero teraz to w Polsce dzia?a?

Wystarczy przypomnie? sobie, jak trudny jeszcze niedawno by? dost?p do jakichkolwiek bada? diagnostycznych. Zapisanie si? na jakiekolwiek badanie poza zdj?ciem rentgenowskim graniczy?o niemal?e z cudem, nie wspominaj?c ju? o jakichkolwiek trudniejszych zabiegach chirurgicznych – lekarze pomimo wielu dobrych ch?ci po prostu nie posiadali w tamtych czasach wiedzy oraz metod diagnostycznych, koniecznych do wyleczenia ró?nego rodzaju schorze?, które dzi? bardzo cz?sto leczone s? jednym, nied?ugim pobytem w szpitalu albo te? po prostu podaniem odpowiednich leków. Nie stanowi? równie? najmniejszego problemu nawet najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne, o których niejednokrotnie mog?y tylko pomarzy? nasze mamy czy te? babcie.

Czy wstawienie endoprotezy lub operacja haluksa to problem?

Dawniej nawet zabieg tak prosty, jak operacja haluksa stanowi? ogromny problem. Operacja stopy, która dzi? wykonywana jest niemal?e na skal? masow? potrafi?a okaleczy? cz?owieka, dlatego wiele osób ze strachu nie decydowa?o si? na ten zabieg. A co dopiero na zabiegi trudniejsze, takie jak na przyk?ad operacja kr?gos?upa! Dzi? doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, ?e pomimo i? s? to operacje trudne oraz wymagaj?ce od chirurgów du?ego do?wiadczenia, zr?czno?ci oraz jeszcze wi?kszej wiedzy, to absolutnie nie s? to zabiegi niemo?liwe.

Podobnie jak zabiegi, takie jak wstawienie endoprotezy kolana, lub te? wymiana jakiegokolwiek innego stawu, na przyk?ad stawu biodrowego. Wystarczy, ?e poprzedzimy j? badaniem, jakim jest artroskopia kolan b?d? te? jakiego? innego stawu, który planujemy operowa? i podpiszemy odpowiednie formularze.

Medycyna posun??a si? do przodu w niesamowitym stopniu i nic nie wskazuje, ?e post?p ten ma usta?.

 

Do strony g?ównej. michaelhandtasche

Author: DailyHealth

Share This Post On