Polskie wady narodowe

Polacy znaczn? cz??? pieni?dzy przeznaczaj? na leki. W aptece znajdziemy lek na ka?d? przypad?o??.
Je?li nie cierpimy na jak?? chorob?, zawsze mo?emy kupi? witaminy albo suplementy diety.
Zatem nie ma cz?owieka, który nie by?by w stanie znale?? czego? dla siebie w aptece.
Polacy s? w czo?ówce, je?li chodzi o ilo?? spo?ywanych leków i suplementów diety.
Nie oznacza to jednak, ?e jako naród jeste?my zdrowi. Ci?gle zbyt wiele osób umiera na raka.
Wiele chorób jest zbyt pó?no diagnozowanych albo wcale. Daleko nam do Japo?czyków, którzy do?ywaj? pó?niej staro?ci.
Wielu win? obarcza pa?stwow? s?u?b? zdrowia. Kolejki do lekarzy specjalistów s? zbyt d?ugie.
Kolejne rz?dy obiecuj?, ?e uporaj? si? z problemem. Nikomu dotychczas to si? nie uda?o.
Obarczanie ca?kowita win? rz?dz?cych by?oby wi?c pój?ciem na ?atwizn?.
Zgodnie z polskim przys?owiem: „umiesz liczy? licz na siebie”, ka?dy z nas powinien zadba? o siebie i o swoje zdrowie.
Wielu Polaków bez zastanowienia ?yka tabletki, niewielu czyta ulotki do??czone do leków.

Nawet, je?li dany lek pomóg? s?siadowi, nie musi by? dobry dla nas.
Nie lubimy lekarzy i cz?sto wiemy lepiej, co jest dobre i co mo?e nam pomóc.

Lekarze wielokrotnie zwracaj? uwag? na zmian? przyzwyczaje? ?ywieniowych i zmiany trybu ?ycia.
Niewielu jednak ich s?ucha. Dopiero choroba powoduje zapalenie si? czerwonej lampki.
Zazwyczaj jednak jest ju? za pó?no, aby wróci? do pe?ni si?. Opami?tanie przychodzi za pó?no.
Polacy lubi? je?? t?usto. Wiele osób nie wyobra?a sobie niedzielnego obiadu bez schabowego. Uwielbiamy golonk? i jedzenie z grilla.
Je?li jemy je w odpowiednich proporcjach nasz organizm mo?e sobie z tym poradzi?,
jednak wielu ?yje w ten sposób od wielu lat. Nie wyobra?amy sobie dobrego obiadu bez mi?sa.
Surówki i sa?atki traktujemy jako dodatek. Zreszt? polskie gospodynie uwielbiaj? dodawa? majonezu do sa?atki.
Polska kuchnia zmienia si? za spraw? osób m?odych, które próbuj? eksperymentowa? z jedzeniem, próbowa? nowych potraw.
Inn? kwesti? jest brak ruchu. Wolimy sp?dzi? wieczór przed telewizorem ni? pój?? na spacer.
Uwielbiamy swoje kanapy, wi?c nie wyobra?amy sobie inaczej sp?dza? wolnego czasu.
Patrzymy z lekk? ironi? na sportowców – amatorów, którzy po?wi?caj? ka?dy woln? chwil?, aby uprawia? sport.

michael kors tasche

Author: DailyHealth

Share This Post On