Po urazach kończyn i kręgosłupa. Czy ortezy są skuteczne?

Ortezy, potocznie zwane stabilizatorami to narz?dzia ortopedyczne, maj?ce na celu unieruchomienie stawu, utrzymania w jednej pozycji, usztywnienie uszkodzonej ko?czyny lub ko?czyny po urazie. Nowoczesne stabilizatory s? wykonane z oddychaj?cych materia?ów,  pozwalaj?cych na szybkie odprowadzanie wilgoci oraz nie dra?ni?cych skóry, stworzone tak, aby ich codzienne u?ytkowanie by?o mo?liwie jak najbardziej komfortowe.

operacja kr?gos?upaRodzaje ortez

Wyró?niamy trzy rodzaje ortez: ortezy kr?gos?upa, ko?czyn górnych oraz ko?czyn dolnych. Do stabilizatorów w obszarze kr?gos?upa zaliczamy mi?dzy innymi ko?nierze ortopedyczne, które maj? zastosowanie w przypadku podejrzenia urazu kr?gos?upa.  Stosuje si? je tak?e  podczas leczenia chorób mi??ni szyi oraz wyst?powania zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjnego.

Wyró?nia si? tak?e prosto trzymacze oraz ósemkowe pasy obojczykowe, tak zwane korektory postawy. Najcz??ciej stosowane u osób z kifoz? piersiow? lub po ci??kich urazach w obr?bie stawu barkowo- obojczykowego. Stabilizatory ko?czyn g?ównych dziel? si? na kortezy stawu barkowego, ?okciowego oraz przedramienia oraz d?oni i nadgarstka. Ortezy stawu barkowego maj? na celu utrzymanie stawu w jego anatomicznym po?o?eniu. Najcz??ciej stosowane s? w rekonwalescencji po operacjach w obr?bie stawu barkowego oraz przy przeci??eniach ?ci?gien i naci?gni?ciach wi?zade?.  Natomiast stabilizatory stawu ?okciowego i przedramienia pomagaj? kontrolowa? regulacj? k?ta zgi?cia i wyprostu stawu ?okciowego oraz posiadaj? funkcj? blokady ko?czyny w wypro?cie. Ko?czyny dolne s? najbardziej nara?one na urazy. W ich przypadku wyró?niamy trzy rodzaje stabilizatorów: stawu biodrowego, kolanowego oraz skokowego i stopy.

Najcz??ciej urazom ulegaj? stawy kolanowy oraz skokowy. Stabilizatory tych stawów stosowane s? nie tylko podczas leczenia, w celu unieruchomienia i usztywnienia, ale tak?e w celach profilaktycznych-dla zabezpieczenia przed ewentualnymi urazami, co ma szczególne znaczenie dla osób wyczynowo lub zawodowo uprawiaj?ce dyscypliny sportowe, które szczególnie obci??aj? dane stawy.

 

Do strony g?ównej michael kors handtasche sale

Author: DailyHealth

Share This Post On