Pieprzyki – bywają niebezpieczne!

Pieprzyki powszechnie uwa?a si? za niegro?n? skaz? na skórze, cho? wed?ug niektórych pieprzyki poszczególnych miejscach mog? dodawa? uroku. Pieprzyki to nic innego jak nagromadzenie si? w danym miejscu komórek barwnikowych czyli tak zwanych melanocytów.

Zasadniczo ka?dy cz?owiek posiada zmiany czy te? znamiona na skórze. Mog? one mie? charakter nabyty lub wrodzony. Zmiany nabyte pojawiaj? si? na skórze wskutek oddzia?ywania czynników zewn?trzny na przyk?ad promieniowania s?onecznego, natomiast zmiany wrodzone to takie, z którymi si? urodzili?my.

Pieprzyki i znamiona ?agodne nie s? gro?ne czy niebezpieczne. Mog? one jednak w miar? up?ywu czasu przekszta?ci? si? w z?o?liwe zmiany. Wa?ne jest zatem sta?e obserwowanie wszystkich znamion na ciele. Szacuje si?, ?e dzi?ki wczesnej diagnostyce mo?na w dziewi??dziesi?ciu procentach wyleczy? czerniaka. Na pewno nale?y zwróci? uwag? na wszystkie pieprzyki na ciele, a zw?aszcza na te, które pojawi?y si? w krótkim czasie na przyk?ad po wakacjach. Nale?y obserwowa? wszystkie zmiany.

Dobr? metod? jest tak zwana metoda ABCDE, gdzie poszczególne litery oznaczaj? cechy pieprzyków. S? to asymetria, nieregularne brzegi zmiana koloru, ?rednica wi?ksza ni? 6 mm, struktura, wniesienia, wypuk?o?ci. Je?li cokolwiek budzi nasze podejrzenia nale?y uda? si? do specjalisty. Lekarz wykona badanie zmian dermatoskopem. Jest to ca?kowicie nieinwazyjne i bezbolesne badanie, które polega na dok?adnej ocenie wszystkich pieprzyków. Pokazuje on struktur? oraz barwnikow? siatk? pieprzyka.

Bez w?tpienia do usuni?cia kwalifikuj? si? wszystkie pieprzyki, które znajduj? si? w miejsca mog?cych podlega? cz?stym podra?nieniom. Dotyczy to g?ównie obszarów na d?oniach, stopach lub w obr?bie piersi. Na pewno pod sta?? kontrol? specjalisty powinny by? osoby, u których w rodzinie wyst?pi?y przypadki zachorowania na czerniaka, znajduj? si? one bowiem w grupie podwy?szonego ryzyka. Zasadniczo wszystkie pieprzyki, które mog? wskazywa? na nowotwór powinny by? usuwane chirurgicznie. canada goose kinder

Author: DailyHealth

Share This Post On