Perfekcyjny świat w internecie. Wirtualny świat rozszerza się.

?wiat si? zmienia, a my z nim ale czy wszystko wokó? musi by?, a? tak perfekcyjne? Retusz na ok?adkach magazynów i makija? w telewizji od zawsze by? czym? normalnym u kobiet. Dzi? do zdj?? maluje si? nawet m??czyzn czy to jest naturalne? Internet i portale spo?eczno?ciowe, to kolejne po telewizji i prasie media, w których robimy wszystko aby by? zawsze idealn? i perfekcyjn?.

Czy oby na pewno jest to nam potrzebne?

Teoretycznie i praktycznie nikt nie mo?e nam zabroni? tego jak wygl?damy w wirtualnym ?wiecie, ale rzeczywisto?? bywa czasami brutalna. Dobrze wiedz? o tym chocia?by u?ytkownicy portali randkowych, cz?sto zdarza si? bowiem tak, ?e ich wybranek/wybranka nie wygl?da na spotkaniu tak samo jak na zdj?ciu. Perfekcyjny ?wiat jest bardzo widoczny na zdj?ciach które u?ytkownicy dodaj? na Instagramie. Tam zobaczysz wszystko pocz?wszy od tego co ludzie jedz? na ?niadanie, po perfekcyjne i wysportowane sylwetki oraz selfie czyli zdj?cia samych siebie (wykonane w pe?nym s?o?cu lub w mieszkaniu – wtedy musimy u?y? takich ?róde? ?wiat?a, jak: lampy techniczne, lampy industrialne, lampy dekoracyjne.

Lampy dekoracyjne i techniczne

_ Lampa techniczna _

 

Granica pomi?dzy ?wiatem wirtualnym, a rzeczywistym jest bardzo cienka. To co i jak pokazujemy i kreujemy w?asn? osob? zale?y od nas samych. Bywa jednak tak, ?e bardzo szybko mo?emy si? zagubi? w tym wirtualnym i idealnym ?wiecie. Przestaniemy zauwa?a?, to co tak naprawd? jest wa?ne i cenne w naszym ?yciu, za chwil? b?d? si? dla nas liczy? tylko obserwatorzy, znajomi i lajki.

Bardzo potrzebne i wa?ne s? kampanie spo?eczne pokazuj?ce problem uzale?nienia od Internetu.

Kolejnym problemem wspó?czesnego ?wiata jest hejt czyli pisanie anonimowych negatywnych i wulgarnych komentarzy w Internecie. Tak naprawd? nikt z nas nie mo?e czu? si? bezpiecznie w Internecie. U?ytkownicy powinni rygorystycznie podlega? regulaminom serwisów i w razie ich ?amania by? karani.

Takie jest moje zdanie, Ty pewnie te? masz swoje o bezpiecze?stwie, wolno?ci s?owa i perfekcyjno?ci wspó?czesnych mediów spo?eczno?ciowych.

Jedno jest pewne jak we wszystkim nale?y zachowa? umiar i zdrowy rozs?dek, a wszystko b?dzie idealne w tym naszym realnym ?wiecie.

canada goose parka damen

Author: DailyHealth

Share This Post On