Opryszczka wargowa – czym jest? Jak z nią walczyć?

Opryszczka – ta uci??liwa oraz szpec?ca przypad?o?? potocznie nazywana zimnem wywo?ywana jest przez wirus o nazwie Herpes simplex 1 w skrócie HSV 1, a  odmiana tego samego wirusa jest tak?e odpowiedzialna za powstanie ospy wietrznej oraz pó?pa?ca. Wirus HSV 1 zagnie?d?a si? w komórkach nerwowych i pozostaje w stanie u?pienia, a? do pojawienia si? warunków sprzyjaj?cych powstaniu opryszczki.

Zgodnie z danymi przytaczanymi przez naukowców, szacuje si?, ?e nosicielami tego wirusa mo?e by? nawet mi?dzy 80, a 90 procent spo?ecze?stwa, którzy cz?sto nie maj? ?wiadomo?ci tego faktu. Z nieznanych przyczyn, tylko u po?owy z tych osób pojawia si? ta przypad?o??. Opryszczka jest zara?liwa,  przenoszona drog? kropelkow? na przyk?ad poprzez poca?unek, czy te? u?ywanie tych samych naczy? lub picie z tej samej butelki. Trwa? mo?e od 6 do oko?o 10 dni.

Najbardziej zara?liwa jest w tak zwanej fazie czynnej, czyli w momencie, kiedy pojawi? si? p?cherzyki wype?nione p?ynem. Objawy towarzysz?ce opryszczce s? do?? charakterystyczne. Najcz??ciej pojawiaj? si? w okolicy warg lub nosa. Z pocz?tku skóra staje si? napi?ta i sw?dzi- to pierwszy sygna? ?wiadcz?cy o opryszczce. Potem miejsce to staje si? zaczerwienione oraz pojawia si? grudka lub grudki, po czym dochodzi w wysiewu p?cherzyków wype?nionych p?ynem, które po up?ywie kilku dni p?kaj? tworz?c bolesne ranki. Nale?y unika? kontaktu z p?cherzyków oraz nad?erek z r?kami, aby nie roznie?? wirusa znajduj?cego si? w p?ynie surowiczym na przyk?ad do oka, co w konsekwencji mo?e grozi? zapaleniem rogówki.

Najlepiej jest po ka?dym kontakcie palców z opryszczka dok?adnie umy? r?ce. Leczenie zimna polega na mo?liwe jak najszybszym zastosowaniu ?rodków przeciwwirusowych- im szybciej, tym ?agodniejszy przebieg choroby.

W aptekach dost?pna jest ca?a gama ma?ci, roztworów do przemywania, plasterków oraz sztyftów zwalczaj?cych opryszczk?. Najpopularniejszymi preparatami s?: Zovirax, Avirol, Vratizolin, Herpex. Mo?na tak?e si?gn?? po domowe sposoby- na przyk?ad p?ukanie jamy ustnej naparem z sza?wii lub naniesienie na zainfekowane miejsce rozgniecionej aspiryny. canada goose online shop

Author: DailyHealth

Share This Post On