Operacja stóp – nadzieją na bezbolesne chodzenie.

Co zrobi?, gdy przy chodzeniu bol? stopy?

Operacja stopy (lub obu stóp) to nadzieja dla wielu osób borykaj?cych si? z chorobami stóp, takimi jak zwyrodnienia, zniekszta?cenia oraz powik?ania pourazowe. Problemy, na jakie odpowiada chirurgia ortopedyczna to mi?dzy innymi: paluch ko?lawy (?ac. hallux valgus), paluch sztywny (hallux rigidus), wyro?la chrz?stno-kostne, przykurcz ?ci?gna Achillesa i inne. W tym artykule dowiesz si? wi?cej o tym jakie dolegliwo?ci mo?na leczy? stopy operacyjnie.

Przykurcz ?ci?gna Achillesa, to przypad?o?? objawiaj?ca si? patologi? chodu – chory jest w stanie chodzi? tylko na palcach, poniewa? zbyt krótkie ?ci?gno przeszkadza w stawianiu ca?ej powierzchni stopy na pod?o?u. Przyczyn? takiej sytuacji mo?e by? wada wrodzona, zwi?kszone napi?cie mi??niowe lub przykurcz. Je?li dzia?ania takie jak fizykoterapia, kineza, wstrzykni?cie botoksu czy czasowe unieruchomienie ?ci?gna nie przynosz? po??danych efektów – warto rozwa?y? operacj? stopy – zabieg wyd?u?ania ?ci?gna. Po takim typie zabiegu, potrzebna jest fizykoterapia oraz wykonywanie specjalnych ?wicze? wzmacniaj?cych mi??nie operowanej stopy.

Operacja stopy - po zabiegu

__ Stopa po operacji __

Haluks – najcz?stsza choroba stopy.

Jedn? z najcz?stszych chorób stóp jest tzw. paluch ko?lawy, cz?sto zwany haluksem. Schorzenie to polega na wyko?lawieniu palucha, co doprowadza do stanów zapalnych, bólu i nieestetycznego wygl?du. Choroba ta powstaje na skutek u?ytkowania zbyt w?skiego obuwia, stoj?cego trybu ?ycia, oraz fizjologicznych wad stóp. Gdy leczenie zachowawcze nie przynosi efektów, przeprowadzana jest operacja. Trwa ona oko?o godziny. Przez pewien czas po operacji nale?y u?ywa? sprz?tów pomagaj?cych w chodzeniu (tj. chodzik, laska). Podczas rekonwalescencji zalecane s? ?wiczenia fizjoterapeutyczne.

Schorzeniem podobnym do palucha ko?lawego jest paluch sztywny, który tak?e powstaje w wyniku zwyrodnienia stawu ?ródstopno-paliczkowego, jednak nie powstaje przy nim wyko?lawienie palucha. Post?powanie lecznicze i rekonwalescencja s? analogiczne do tych przy haluksie.

Palce m?otkowane to schorzenie polegaj?ce na deformacji placów u stopy od drugiego do pi?tego. Schorzenie to cz?sto wspó?wyst?puje wraz z paluchem ko?lawym i jest spowodowane przykurczem zgi?ciowym placów. Palce m?otkowe, podobnie jak haluksy, powoduj? ból i stan zapalny. Leczenie oprócz operacji obejmuje tak?e specjalne ?wiczenia i noszenie m.in. wk?adek ortopedycznych w czasie rekonwalescencji. Oko?o drugiego dnia po operacji mo?liwe jest chodzenie.

Kolejnym schorzeniem stopy, które mo?na leczy? operacyjnie, s? wyro?la chrz?stno-kostne. S? to niez?o?liwe zmiany nowotworowe, które nie powoduj? dolegliwo?ci bólowych, jednak os?abiaj? ko?ci i mog? sta? si? z?o?liwe. Zazwyczaj wyst?puj? u dzieci i m?odzie?y. Po usuni?ciu wyro?li i zagojeniu si? rany pooperacyjnej, pacjent przechodzi rehabilitacj?.
Je?li leczenie zachowawcze chorób stóp zawodzi, warto zdecydowa? si? na operacj?, dzi?ki której mo?na znacznie poprawi? komfort swojego ?ycia i zapobiec post?powaniu zmian chorobowych.

 

Do strony g?ównej. canada goose sale

Author: Artur Szczepaniak

Urodzony w Warszawie, jego zaintersowania to filozofia, sport i polityka

Share This Post On