Operacja przedramienia i co dalej? Rehabilitacja – to konieczność

 

Ludzkie r?ce s? integraln? cz??ci? narz?du ruchu, wszelkie zatem urazy, choroby r?k oraz proces ich leczenia znacznie ograniczaj?, a nie rzadko wy??czaj? ca?kowicie codziennego funkcjonowania cz?owieka. W du?ej mierze leczenie chorób ko?czyn górnych czy te? ich urazów wi?zane jest z ograniczeniem w ich poruszaniu. Powrót do pe?nej sprawno?ci ruchowej oraz czuciowej zale?y mi?dzy innymi od tego, jak bardzo rozleg?y by? uraz, jak rozleg?e s? zmiany chorobowe, sposobu oraz czasu trwania leczenia, a tak?e od tego, jak d?ugo ko?czyna by?a unieruchomiona. Rehabilitacja jest ostatnim etapem leczenia, maj?cym na celu usprawnienie funkcjonowania ko?czyny, a w efekcie ko?cowym, oczywi?cie na tyle na ile jest to mo?liwe, przywrócenie jej pe?nej sprawno?ci. Rehabilitacja jest zintegrowanym procesem obejmuj?cym codzienne wykorzystanie r?ki, zabiegi fizykoterapeutyczne oraz prac? z rehabilitantem.

Po zabiegu operacyjnym – konieczna rehabilitacja

Praca z profesjonalnym terapeut? jest nieoceniona i przynosi doskona?e efekty, zw?aszcza w przypadkach rehabilitacji po rekonstrukcji ?ci?gien, nerwów czy ta? po replantacjach. Kluczowe jest

Sprawna r?ka po operacji

__ Sprawna r?ka po operacji __

tak?e, aby pacjent mia? ?wiadomo??, ?e rehabilitacja jest potrzebna i nie jako on sam jest swoim w?asnym rehabilitantem. Dla osi?gni?cia maksymalnie dobrych efektów, pacjent powinien wspó?pracowa? z rehabilitantem, a tak?e wykazywa? si? dobr? wol?. Je?li nie ma ku temu ?adnych przeciwwskaza?, dobrze jest tak?e uzyska? informacj? jakie ?wiczenia oraz w jaki sposób je wykonywa? samemu na przyk?ad w domu, w taki sposób, aby sobie nie zaszkodzi?. Przed planowanym leczeniem czy te? zabiegiem, dobrze jest dowiedzie? si? od lekarza prowadz?cego jak b?dzie wygl?da?a rehabilitacja, rokowania oraz czas jej trwania.

Warto rozezna? si? w mo?liwo?ci rehabilitacji r?ki

Warto tak?e rozezna? si? jakie s? mo?liwo?ci zapewnienia sobie ?wicze? i zabiegów fizykoterapeutycznych po przeprowadzonym zabiegu, czy te? operacji, zw?aszcza je?li s? one wcze?niej zaplanowane, poniewa? czas dzia?a na niekorzy?? pacjenta- im d?u?ej ko?czyna jest unieruchomiona, tym trudniejsza jest rehabilitacja. 

Tak wi?c po operacji koniecznie skorzystajmy z pomocy fizjoterapeuty, a potem ?wiczmy samodzielnie. To pomo?e nam uchroni? r?k? przed ponown? kontuzj?

 

Do strony g?ównej -> canada goose kinder

Author: DailyHealth

Share This Post On