Olej kokosowy i jego medyczne właściwości

Natura ofiaruje nam wiele dobrodziejstw- wiele produktów ro?linnych ma zbawienny wp?yw na nasze zdrowie. Takim cudem natury jest rozchwytywany od jakiego? czasu olej kokosowy, który ze wzgl?du na wysok? zawarto?? kwasów nasyconych, nie cieszy? si? zbyt dobr? opini?. W krajach, w których naturalnie wyst?puje jest jednak u?ywany od dawien dawna. Olej kokosowy ma niew?tpliwie wiele walorów, zarówno smakowych jak i zapachowych, a tak?e wiele zastosowa?- w kuchni, piel?gnacji, a nawet w celach leczniczych. Wed?ug mieszka?ców Pacyfiku jest uznawany za lek na wszelakie schorzenia. Olej kokosowy powstaje z mi??szu kokosa, czyli tak zwanej kopry. W znacznej wi?kszo?ci, bo w granicach 80- 90 procent, olej kokosowy sk?ada z nasyconych kwasów t?uszczowych: kwasu laury nowego, kwasu mirystynowego, kwasu palmitynowego, kwasu kaprylowego i kaprynowego, kwasu stearynowego i kapronowego oraz z kwasów nienasyconych: oleinowego, linolowego i linolenowego w ilo?ci od 4 do 10 procent oraz antyoksydanty, które chroni? przed wolnymi rodnikami. Ca?y sk?ad oleju kokosowego sprawia, ?e jest on istn? bomb? witaminow? oraz naturalnym sprzymierze?cem naszego organizmu. Olej kokosowy jest nie zast?piony w walce z nadwag?. Jest to dobra informacja zw?aszcza dla osób z insulinoodporno?ci?. Olej pomaga pozby? si? t?uszczu odk?adaj?cego si? w okolicach brzucha i po?ladków-wed?ug bada? wystarczy spo?ywa? oko?o 30 mililitrów dziennie, aby dostrzec efekty. Ponadto wiele bada? wykazuje, ?e olej kokosowy ma niezwyk?y wp?yw na schorzenia uk?adu nerwowego oraz stymuluje mózg- u osób cierpi?cych na Alzheimera stosowanie oleju kokosowego znacznie ?agodzi objawy choroby. Olej kokosowy jest tak?e niezrównanym ?rodkiem ?agodz?cym i goj?cym. Dezynfekuje rany oraz sprawia, ?e goj? si? one szybciej, wspomaga tak?e proces stymulacji w?ókien kolagenowych, dzia?a koj?co przy uk?szeniach na przyk?ad komara. Olej ten jest równie? niezast?piony w walce z ró?nego rodzaju zaka?eniami grzybiczymi. Ma w?a?ciwo?? antywirusowe i bakteriobójcze. Olej kokosowy niszczy wirusy HIV, HTLV-1, oczyszcza organizm z tasiemca czy innych paso?ytów, zabija wirusy powoduj?ce gryp?, opryszczk?, odr?, AIDS, zapalenie w?troby. Stosowanie oleju kokosowego pozwala tak?e wyeliminowa? takie schorzenia jak zaka?enie Candida Albicans oraz tak zwan? „stop? sportowca”. Ojej kokosowy doskonale sprawdza si? tak?e jako naturalna bariera przed promieniowaniem ultrafioletowym, wed?ug niektórych bada? zatrzymuje on do 30 procent szkodliwego promieniowania. Ponadto ma w?a?ciwo?ci od?wie?aj?ce i oczyszczaj?ce. Pomaga zachowa? zdrowie jamy ustnej, rozja?nia tak?e z?by oraz od?wie?a oddech. Niszczy tak?e bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy. Zaleca si? mycie z?bów olejem kokosowym z odrobin? sody oczyszczonej. W po??czeniu z olejem eukaliptusowym mo?e pomóc w leczeniu przezi?bienia. W tym celu nale?y po??czy? okej kokosowy z kilkoma kroplami olejku eukaliptusowego i wetrze? w klat? piersiow? lub plecy- pozwoli to na udro?nienie górnych dróg oddechowych.

cgparka

Author: DailyHealth

Share This Post On