Obrzęk limfatyczny

Obrz?k limfatyczny to przypad?o??, zwana równie? s?oniowacizn?, która polega na wyst?pieniu obrz?ku tkanek, który jest wywo?any zastojem ch?onki- czyli p?ynem tkankowym sp?ywaj?cym do naczy? ch?onnych, który mo?e prowadzi? do przewlek?ego stanu zapalnego.

Do niefizjlogicznego zastoju limfy u cz?owieka najcz??ciej dochodzi w tkance podskórnej i skórze. Jest to schorzenie na tyle powa?ne, ?e w niektórych skrajnych przypadkach konieczna jest amputacja ko?czyny dotkni?tej obrz?kiem. Pojawienie si? s?oniowacizny ma dwa pod?o?a. Pierwsze – obrz?k mo?e mie? charakter wrodzony lub inaczej mówi?c pierwotny, do którego mo?e doj?? w wyniku wyst?pienia wad wrodzonych. Po drugie, mo?e mie? charakter nabyty lub wtórny, czyli taki, który powstaje najcz??ciej wskutek uszkodzenia tkanek naczy? ch?onnych organizmu.

Co mo?e by? przyczyn? obrz?ku limfatycznego?

Z przyczynami pierwotnymi mamy do czynienia najcz??ciej na skutek nieprawid?owego rozwini?cia si? naczy? w?osowatych. Wyró?niamy tu mi?dzy innymi aplazj?, czyli brak naczy? w?osowatych, ma?? ilo?? naczy? w?osowatych oraz wady budowy naczy? w?osowatych, jak na przyk?ad hipoplazja. W wyniku tych wrodzonych nieprawid?owo?ci w budowie lub ca?kowitym braku, organizm nie jest w stanie odprowadza? w?a?ciwej ilo?ci p?ynu limfatycznego.

Natomiast obrz?k limfatyczny wtórny, najcz??ciej pojawia si? wskutek uszkodzenia naczy? limfatycznych, do których mo?e mi?dzy innymi do?? w takich sytuacjach jak podczas urazu ko?czyn, na przyk?ad zwichni?cia, podczas przewlek?ej niewydolno?ci ?ylnej, wskutek choroby tkanki ??cznej, stanu zapalnego naczy? ch?onnych,  wskutek powik?a? pooperacyjnych oraz terapii nowotworowej. Obrz?k limfatyczny ma charakter etapowy, nie pojawia si? nagle, ale rozwija etapami.

Za typowe objawy ostatniego stadium choroby uwa?a si? tward? skór?, bardzo du?? opuchlizn?, cz?sto pojawiaj? si? równie? wybrzuszenia na skórze, a tak?e zmiany w kszta?cie grudek,  k?opoty w poruszaniu ko?czyn? oraz uporczywy t?py ból, po??czony z uczuciem ci??ko?ci ko?czyny. Co wi?cej, wzrasta tak?e podatno?? organizmu na infekcje grzybicze i bakteryjne organizmu oraz stany zapalne. canada goose sale

Author: DailyHealth

Share This Post On