Nowoczesna diagnostyka, a badanie żywej kropli krwi

W ostatnich czasach mo?na zauwa?y? tendencje skierowane ku powrotowi do korzeni, do natury, ?ycia zgodnie z funkcjonowaniem przyrody. Jest to zauwa?alne w kontek?cie szeroko rozumianego life styl’ u, spo?ywanych produktów oraz u?ywania naturalnych kosmetyków.

Do ?ask wraca równie? medycyna naturalna. Zwolenników medycyny alternatywnej jest wielu, a ostatnio prawdziwym „odkryciem” jest analiza ?ywej kropli krwi, cho? zdaniem niektórych jest to po prostu chwilowa moda.

Co to takiego?

Celem mikroskopowego badania- analizy ?ywej kropli krwi jest znalezienie przyczyn dolegliwo?ci le??cych u podstaw takich schorze? jak na przyk?ad zaburzenia snu, ró?nego rodzaju bóle g?owy, brzucha, stawów oraz mi??ni, a ponadto wypadania w?osów. Badanie pomaga równie? okre?li? ?ród?a alergii, obni?onej odporno?ci, chronicznego zm?czenia, jak równie? problemów z kontrolowaniem wagi.

Uwa?a si? tak?e, ?e badanie to pozwala na  okre?lenie ryzyka wyst?pienia b?d? stopnia zaawansowania grzybicy, a tak?e zdolno?ci detoksykacyjnej organizmu i równowagi kwasowo-zasadowej. Na dwadzie?cia cztery godziny nale?y unika? spo?ywania alkoholu, a w dniu badania powstrzyma? od picia kawy. Posi?ek mo?na spo?y? najpó?niej do dwóch godzin przed badaniem. Badanie polega na pobraniu materia?u z opuszka palca, a nast?pnie krew ta jest badana pod mikroskopem z kontrastem fazowym.  Kontrast  fazowy poprzez wykorzystywanie w ró?norodny sposób za?amywania si? ?wiat?a, sprawia, ?e widziany obraz jest bardzo wyrazisty.

W kolejnym etapie krew zostaje poddana analizie, która trwa zwykle kilkana?cie minut. Zwolennicy badania ?ywej kropli krwi uwa?aj?, ?e badanie daje pe?ny obraz i pozwala na jednoznaczne okre?lenie stanu zdrowia, jednak?e badanie to i nie jest uznane przez medycyn? konwencjonaln? i lekarze nie zlecaj? wykonywa? takiego badania, gdy? nie ma dowodów naukowych potwierdzaj?cych jego skuteczno??. Z tego te? wzgl?du nie ma te? odgórnie ustalonych norm dla stwierdzenia odchyle? lub prawid?owo?ci wyniku przeprowadzonego badania. michael kors handtasche