Nie bójmy się lekarzy!

Chyba nie ma w?ród nas osób, które do lekarza chadzaj? z przyjemno?ci?. Oczywi?cie nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy do gabinetu lekarskiego wybieramy si? tylko po to, ?eby poprawi? co? w swoim wygl?dzie, na przyk?ad skorygowa? odstaj?ce uszy albo powi?kszy? sobie biust. Do takich wizyt zazwyczaj nikt nas nie zmusza ani nikt nie namawia – idziemy tam z w?asnej woli i w ka?dej chwili mo?emy zrezygnowa? z pomys?u dotycz?cego wykonania jakichkolwiek poprawek w naszym wygl?dzie.

Do lekarzy, którzy mog? potencjalnie zdiagnozowa? u nas powa?n? chorob?, wymagaj?c? d?ugotrwa?ego leczenia, niejednokrotnie operacyjnego, chodzimy bez entuzjazmu. Nies?usznie. Powinni?my zdawa? sobie spraw? z tego, jak du?e szcz??cie mamy, mog?c ucz?szcza? do gabinetów lekarskich w dzisiejszych czasach. Czasach, kiedy ka?da operacja kr?gos?upa przeprowadzana jest praktycznie bez komplikacji, a zabiegi takie jak operacja haluksa s? na tyle popularne, ?e codziennie odbywaj? si? ich dziesi?tki tysi?cy. Wiadomo, ?e wizyta u lekarza to nic przyjemnego, jednak pami?tajmy, aby ich nie unika?.

Przyk?adowo, je?eli zaobserwujemy deformacj? naszych stóp, popularnie zwan? haluksem, warto aby?my jak najszybciej zasi?gn?li porady lekarza, który prawdopodobnie zaproponuje nam zabieg. W dzisiejszych czasach ta operacja stopy wi??e si? z pomijalnym wr?cz ryzykiem, a jedyne, na co musimy by? przygotowani to pocz?tkowy dyskomfort, w okresie bezpo?rednio po zabiegu. Kiedy jednak okres rekonwalescencji dobiegnie ko?ca, z pewno?ci? docenimy to, co zadzia?o si? na stole operacyjnym.

Podobnie jest z zabiegami przeprowadzanymi u osób starszych, które maj? jeszcze mniejsze zaufanie do s?u?by medycznej. A przecie? zabiegi takie jak endoproteza kolana powsta?y tylko i wy??cznie z my?l? o poprawie jako?ci ich ?ycia! Wystarczy, ?e przeprowadzi si? badanie takie jak artroskopia kolan czy te? innego stawu, który planujemy wymieni? i mo?na k?a?? si? na stó? operacyjny. A nied?ugo po operacji cieszy? si? samodzielnym, bezbolesnym chodem. michael kors tasche jet set

Author: DailyHealth

Share This Post On