Nerwica – jakie są jej odmiany?

Choroby o pod?o?u psychicznym cz?sto traktowane s? jako temat tabu, co? gorszego i wstydliwego, o czym si? nie powinno nikomu mówi?, zupe?nie z reszta nies?usznie. Wiele bowiem taki przypad?o?ci mo?na z powodzeniem wyleczy?.

Nerwica ma wiele postaci i jest powa?nym zaburzeniem, które wp?ywa na funkcjonowanie ca?ego organizmu. Szacuje si?, ?e sporadyczne objawy nerwicy odczuwa co drugi cz?owiek, a co pi?ty odczuwa je stale. Ka?dy jednak rodzaj nerwicy bezie dawa? ró?ne objawy.

Nerwica neurasteniczna przejawia si? przede wszystkim porannym zm?czeniem, po??czonym ze z?o?ci? na przyk?ad z powodu konieczno?ci udania si? do szko?y lub pracy. Z?o?? i gniew zazwyczaj przechodz? oko?o po?udnia. Mo?e ona równie? przybra? form? hipersteniczn?, przejawiaj?c? si? wzmo?on? pobudliwo?ci?, a tak?e wybuchami gniewu. Uwa?a si?, ?e ten rodzaj nerwicy wynika z trwa?ego negatywnego nastawienia do otoczenia.

Kolejnym rodzajem jest nerwica histeryczna, która przejawia si? nieustannym obserwowaniem organizmu i wyszukiwaniem chorób. Nerwica ta cz?sto przybiera posta? katastrofy zdrowotnej, to jest pojawieniem si? dolegliwo?? nie maj?cych zwi?zku z faktycznym stanem zdrowia- dr?enia, napady przypominaj?ce ataki padaczki, utraty przytomno?ci, a tak?e chwilowa g?uchota, ?lepota, niemo?no?? oddychania i po?ykania, a tak?e niedow?ady, pora?enia. Uwa?a si?, ?e cho? nie?wiadomie, to nerwica ta jest wykorzystywana do zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.

Osoba cierpi?ca natomiast na nerwic? l?kow? odczuwa niepokój, napi?cie, a tak?e poczucie zagro?enia. Taka osoba cz?sto boi si? o ?ycie swojej rodziny, obawia si? ataków oraz konkretnych sytuacji, cz?sto wyst?puj? tak?e fobie. Nerwica l?kowa przejawia si? niekontrolowanym dr?eniem r?k, nóg, nadmiernym poceniem, a tak?e trudno?ciami z oddychaniem i bólami w klatce piersiowej.

Nerwica natr?ctw, zwana równie? zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi przejawia si? z kolei natr?tnymi my?lami, nad którymi chory nie jest w stanie zapanowa? lub si? ich pozby?.

canada goose sale

Author: DailyHealth

Share This Post On