Migdałki

U ka?dego cz?owieka, w b?onie ?luzowej gard?a wyst?puj? skupiska tkanki ch?onnej to jest migda?ki podniebienne,  migda?ek gard?owy- tak zwany trzeci oraz migda?ki tr?bkowe i j?zykowe. Tworz? one pier?cie? Waldeyera, która jest odpowiedzialna za obron? górnych i dolnych dróg oddechowych przed wirusami i infekcjami. W migda?kach wytwarzane s? przeciwcia?, które niszcz? drobnoustroje, a z czasem ich rola zanika.

W sytuacji gdy infekcje pojawiaj? si? cz?sto mo?e doj?? do przero?ni?cia migda?ków,  które czasem mog? utrudnia? nawet prze?ykanie. K?opotliwy jest przerost zw?aszcza trzeciego migda?ka, gdy? utrudnia on oddychanie przez nos oraz cz??ciowo mo?e zatyka? tr?bk? s?uchow?, powoduj?c tym samym problemy ze s?yszeniem, a nawet niedos?uch. Pierwszym sygna?em, ?e co? mo?e by? nie tak jest chrapanie podczas snu, a ponadto mo?e pojawi? si? bezdech senny. Przero?ni?te migda?ki ze wzgl?du na utrudnione prze?ykanie, mog? prowadzi? do utraty apetytu.

Warto usun?? migda?ki, je?eli infekcje maj? charakter nawracaj?cy i powoduj? powik?ania. Usuwanie k?opotliwych migda?ków nale?y zawsze skonsultowa? ze specjalist?. Je?eli zostanie podj?ta decyzja o usuni?ciu migda?ków, to wykonuje si? tak zwany zabieg Tonsillektomii.

Zabieg ten mo?na wykona? w znieczuleniu ogólnym, zw?aszcza u bardzo ma ?ych pacjentów lub w znieczuleniu miejscowym, w pozycji siedz?cej, które jest znacznie bezpieczniejsze dla organizmu. Migda?ki podlegaj? po prostu odci?ciu. Towarzyszy temu krwawienie, które ulega zatamowaniu przez trzy mo?liwe metody, to jest ucisk, podwi?zanie naczy? i elektrokoagulacj?. Gdy znieczulenie przestaje dzia?a? pojawia si? ostry ból, niezb?dne s? wtedy ?rodki farmakologiczne, stosuje si? równie? antybiotyki. Przez kilka kolejnych dni po zabiegu zalecana jest dieta pó?p?ynna i p?ynna, po pierwsze ze wzgl?du na trudno?ci z po?ykaniem, a po drugie ze wzgl?du na mo?liwo?? podra?niania ran. Zaleca si? tak?e unika? p?ynów gor?cych, posi?ków s?odkich, kwa?nych oraz ostrych. Nale?y tak?e unika? nadmiernego obci??ania g?osu i d?ugiego mówienia, nie nale?y si? tak?e forsowa?. canada goose outlet

Author: DailyHealth

Share This Post On