Łysienie plackowate

 W?osy od zawsze stanowi?y wizytówk? cz?owieka. To mi?dzy innymi w?osy decyduj? o czyjej? atrakcyjno?ci, a mocne i l?ni?ce w?osy ?wiadcz? o dobrej kondycji cia?a. Nie dziwi wi?c, ?e ka?da utrata w?osów wi??e si? z obawami.

?ysienie plackowate to choroba, która dotyka najcz??ciej dzieci  oraz osoby m?ode. Wed?ug niektórych szacunków nawet sze??dziesi?t procent zachorowa? dotyka w?a?nie osób poni?ej trzydziestego roku ?ycia. Objawy ?ysienia plackowatego pojawiaj? si? zazwyczaj w obr?bie g?owy, cho? nie zawsze. Wypadanie w?osów ma charakter ogniskowy- pierwsze ognisko cz?sto ma wielko?? monety i jest okr?g?e, a z czasem pojawiaj? si? nowe, kolejne ogniska, tworz?c w?a?nie na g?owie ?yse placki o ?rednic od dziesi?ciu do pi?tnastu centymetrów.

Bardzo charakterystyczne dla ?ysienia plackowatego s? tak zwane w?osy wykrzyknikowe, czyli krótko u?amane w?osy, pojawiaj?ce si? wokó? ognisk, cz?sto ciemniejsze ni? nasada. W niektórych przypadkach to jest u od 15-25 procent osób, chorzy trac? ca?kowicie w?osy na g?owie. Ci??kim przypadkom towarzysz? patologiczne zmiany na paznokciach.

Przewa?nie w okresie od trzech do sze?ciu miesi?cy w?osy odrastaj?, cho? nie zawsze. Pocz?tkowo s? one bardzo jasne, a z czasem odzyskuj? swój pierwotny, naturalny kolor. Przyczyny powstawania ?ysienia plackowatego nie s? dok?adnie znane, przyjmuje si? jednak, ?e choroba ma autoimmunologiczne pod?o?e. Oznacza to, ?e uk?ad odporno?ciowy cz?owieka atakuje mieszki w?osowe, poniewa? z jakiego? powodu uznaje je za obce. Dlatego te? mo?e pojawi? si? przy okazji innych chorób autoagresywnych jak Hashimoto, Atopowe Zapalenie Skóry, bielactwo ,a nawet cukrzycy.

Ponadto ?ysienie plackowate mo?e ma charakter dziedziczny- w nawet 60 procenta choroba mo?e wyst?powa? w rodzinie, przy czym za odpowiedzialne uwa?a si? niektóre antygeny. Istnieje te? teoria, mówi?ca o tym, ?e ?ysienie plackowate mo?e wyst?powa? na tle nerwowym i zwi?zane jest z pojawianiem si? zbyt du?ego stresu i wyczerpuj?cych stanów emocjonalnych. michael kors handtasche