Laserowa korekcja wzroku

Post?p technologiczny niesie za sob? wiele mo?liwo?ci, tak?e w medycynie. Obecnie dzi?ki niemu kto? kto ju? raz za?o?y? okulary, nie jest na nie skazany do ko?ca ?ycia. Dzi?ki laserowej korekcji wzroku mo?na bardzo skutecznie walczy? z wadami wzroku, a nawet zupe?nie je zlikwidowa?, co znacznie mo?e podnie?? jako?? oraz komfort ?ycia osób, które dotychczas nosi?y okulary korekcyjne, a co wi?cej- szczerze tego nie lubi?y. Zabieg laserowej korekcji wzroku polega na wymodelowaniu rogówki oka w sposób bardzo precyzyjny za pomoc? wi?zki lasera, w zale?no?ci od wady poprzez jej uwypuklenie lub sp?aszczenie. Pozwala zatem na skorygowanie krótkowzroczno?ci, nadwzroczno?ci, a tak?e astygamatyzmu.

Jak korygowa? wzrok?

Korekta wady za pomoc? lasera mo?e zosta? przeprowadzona u osoby, która uko?czy?a osiemna?cie lat, przed uko?czeniem  pi??dziesi?ciu pi?ciu lat. Preferuje si? jednak,  aby pacjent który chce podda? si? zabiegowi uko?czy? dwadzie?cia lat, poniewa? do tego czasu wady mog? si? jeszcze rozwija?, co ma wp?yw na kwalifikacj? do leczenia. Wada wzroku pacjenta powinna by? stabilna- to znaczy nie ulega? zmianom przez okres sze?ciu miesi?cy. Stan ogólny pacjenta powinien by? dobry, bez przeciwwskaza? do przeprowadzenia zabiegu. Za przeciwwskazania uznaje si? choroby oczu takie jak jaskra, za?ma czy odwarstwienie siatkówki, a tak?e zmiany w rogówce. Ponad to nieuregulowany ogólny stan zdrowia, problemy z tarczyca oraz cukrzyc?, a tak?e choroby onkologiczne i kardiologiczne. Przeciwwskazaniem do zabiegu b?d? tak?e wszelkie infekcje, a tak?e ci??a i okres karmienia piersi?.

Zabiegi laserowej korekcji wzroku.

Czas trwania zabiegu uzale?niony jest od rodzaju wady, jednak?e przewa?nie jest to trzydzie?ci minut. Jest wykonywaniu w znieczuleniu, ogólnie bezbolesny, mo?e powodowa? jedynie uczucie dyskomfortu. Okres rekonwalescencji uzale?niony jest od indywidualnych predyspozycji organizmu pacjenta, jednak?e ?rednio wynosi oko?o dwóch tygodni, podczas których goi si? rogówka. W tym czasie nale?y unika? du?ego wysi?ku fizycznego oraz zbytniego obci??ania wzroku.

Aby jednak zminimalizowa? zagro?enie dla wzroku, powinni?my przebywa? i pracowa? w pomieszczeniach, w których jest odpowiednie o?wietlenie. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to o?wietlenie techniczne ,czy dekoracyjne lub industrialne . Wa?ne ?eby by?o adekwatne do zastosowania.

 

Strona g?ówna canada goose kinder

Author: DailyHealth

Share This Post On