Kiedy operacja haluksów jest konieczna?

Gdy boli haluks

Bardzo cz?st? chorob?, która cz??ciej dotyka kobiet ni? m??czyzn s? haluksy. Niestety bardzo utrudniaj? normalne funkcjonowanie, gdy? sprawiaj? nam ból, mamy równie? problem z chodzeniem oraz z samym zak?adaniem obuwia. Haluks to bardzo potoczne okre?lenie palucha ko?lawego, który jest jedn? z odmian choroby zwyrodnieniowej. Polega ona na deformacji stopy, a ?ci?lej na pierwszym stawie ?ródstopia. Ka?dy z nas ma przemy?lenia o tym jakie s? w?a?ciwie przyczyny wyst?powania haluksów, które mog? wyst?pi? je?li mamy do tego predyspozycje genetyczne, przy nadwadze oraz przy wrodzonych wadach ko?ci. Jednak najbardziej prawdopodobn? przyczyn? ich wyst?powania jest z?e dbanie o stopy oraz noszenie nieodpowiedniego obuwia ( za ma?e, za ciasne, obcasy itp). To prowadzi do deformacji, a w dalszej kolejno?ci mo?e by? konieczna operacja haluksa.

Stopa niewymagaj?ca operacji haluksa

__________ Zdrowe stopy ___________

Wyró?niane s? dwie metody, które mog? pomóc w ich pozbyciu si?. Pierwsza to leczenie zachowawcze, podczas którego sami mo?emy zaopatrzy? si? w specjalistyczne wk?adki oraz obuwie z poszerzonym przodem. Je?li deformacja jest bardzo zaawansowana, to ju? niestety zostaje tylko operacja haluksa mo?e pomóc ich si? pozby?. Jest wiele metod operacyjnych, zwykle to od stopnia deformacji zale?y któr? z nich wybiera lekarz. Czas trwania zabiegu wynosi zwykle od godziny do dwóch, za? pacjent musi stawi? si? w szpitalu dwie godziny przed planowanym zabiegiem. Sam zabieg przewa?nie polega na tym, ?e w du?ym palcu umieszczone zostaj? tytanowe ?rubki. Aby to zrobi? lekarz musi przeci?? ko??, która znajduje si? w du?ym palcu i za pomoc?   tytanowych ?rubek ??czy ze sob? poszczególne elementy. Po zabiegu pacjent przewa?nie wraca do domu tego samego dnia, chyba ?e mamy do czynienia ze skomplikowanym przypadkiem to pobyt mo?e si? wyd?u?y? i czas pobytu b?dzie zale?a? od lekarza.

Po operacji haluksów czeka nas dosy? d?ugi okres rekonwalescencji, który zwykle trwa od trzech do dwunastu miesi?cy. W tym czasie czeka nas rehabilitacja, która ma na celu przywrócenie stopy pacjenta do ca?kowitej sprawno?ci. Po zabiegu przez pewien czas b?dziemy musieli nosi? specjalistyczne obuwie pooperacyjne oraz nie obci??a? za bardzo nogi. Szwy s? ?ci?gane po 2 tygodniach, za? po oko?o 6 tygodniach operowany mo?e zacz?? nosi? obuwie codzienne. Warto stosowa? si? do zalece? lekarza, gdy? zlekcewa?enie ich mo?e doprowadzi? do ponownego pojawienia si? haluksów (a tego chyba nie chcemy). Dobrze jest równie? po operacji haluksów kontrolowa? stan stopy, dlatego wskazane s? wizyty u lekarza.

Po operacji haluksa rzadko pojawiaj? si? jakie? powik?ania, jednak zawsze nale?y wzi?? pod uwag? ryzyko i mo?liwo?? ich wyst?pienia. Zwykle s? to infekcje, z?e gojenie si? ran, s?aby zrost ko?ci lub pojawiaj?cy si? ból w stopie. Wa?ne, aby pacjent nie bagatelizowa? dolegliwo?ci i niezw?ocznie uda? si? do lekarza.

Ka?dy zabieg jest inny i mo?na czu? strach na sam? my?l o operacji haluksów. Jednak warto spojrze? na to racjonalnie. Ból towarzysz?cy nam w ka?dej minucie ?ycia to nic przyjemnego. Do tego trudno?ci w poruszaniu si? i ma?o estetyczne ko?lawe paluchy nie s? powodem do zachwytu. Pami?ta? te? nale?y, ?e nie leczona deformacja stopy si? w dalszym ci?gu rozwija i im d?u?ej czekamy, tym powa?niejsza czeka nas operacja i powrót do normalnego funkcjonowania. michael kors handtasche sale

Author: Artur Szczepaniak

Urodzony w Warszawie, jego zaintersowania to filozofia, sport i polityka

Share This Post On