Jąkanie

J?kanie jest jedn? z tych przypad?o?ci, która budzi pewnego rodzaju rozbawienie, cho? na?miewanie si? z j?ka?y jest powszechne, jest na to pewnego rodzaju przyzwolenie, to mówi si? ?e z j?kaniem boryka?y si? znamienite postaci takie jak mi?dzy innymi cesarz Klaudiusz czy te? Demontenes.

Ciekawym faktem jest, ?e j?kaj?cy si? p?ynnie ?piewaj?, a gdy szepcz?, zacinaj? si? zdecydowanie mniej, ni? podczas normalnego mówienia. J?kanie si?, cho? nie powoduje dolegliwo?ci bólowych, to potrafi skutecznie uprzykrzy? j?kaj?cemu si? ?ycie. Osoba z wada wymowy cz?sto staje si? obiektem ?artów w otoczenie, nierzadko jest te? wytykana lub wkluczana z danej grupy. Powoduje to jeszcze wi?ksz? niech?? do wypowiadania si?, osoby j?kaj?ce si? cz?sto bardzo nie?mia?e, wycofane, oraz maj? problem z nisk? samoocen?. Mo?e tak?e prowadzi? do nerwicy. J?kanie nie jest traktowane jako choroba, ale jako wada wymowy. Szacuje si?, ?e w Polsce problem z prawid?ow? wymow? ma a? czterysta tysi?cy osób.

Nie s? do ko?ca znane przyczyny j?kania si?, uwa?a si? jednak, ?e za powstanie tej wady wymowy odpowiedzialna jest lewa pó?kula mózgu, a dok?adniej jej os?abione funkcjonowanie oraz minimalne dysfunkcje mózgu.

Ponad to, uwa?a si? równie?, ?e istnienie wady wymowy polegaj?cej na j?kaniu mo?e mie? pod?o?e genetyczne. Oznacza to, ?e j?kanie mo?e by? dziedziczne i wystarczy bodziec z zewn?trz na wywo?anie j?kania. Mo?e to by? przestrach, szok lub d?ugotrwa?a choroba. Wyró?nia si? trzy podstawowe typy j?kania si?: kloniczne powtarzanie tej samej sylaby lub g?oski, toniczne spazmatyczne zacinanie si?, wypychanie si?? g?osu lub s?owa oraz kloniczno- toniczne, czyli takie które ??czy oba poprzednie rodzaje.

Sprawdzonym sposobem na wyeliminowanie j?kania jest i p?ynne mówienie jest trening wolniejszej wymowy, przed?u?ania g?osek, sylab, robienie pauz, mówienie na wydechu. Pomaga w tym tak?e wystukiwanie rytmu, wypowiadanie s?ów w tempie metronomu albo synchronizacja mowy przy zastosowaniu echokorektora. canada goose sale

Author: DailyHealth

Share This Post On