Jak radzić sobie z alergią?

Alergia to poj?cie, które ka?dy z nas s?ysza? przynajmniej raz. Jednak dopóki sami nie do?wiadczymy na w?asnej skórze, na czym tak w?a?ciwie polega ta wzmo?ona nadwra?liwo?? na dany czynnik , zwany najcz??ciej alergenem, mo?emy tylko wyobra?a? sobie, przez co przechodz? alergicy, szczególnie w okresie wczesnej wiosny oraz lata. Alergia zazwyczaj objawia si? bardzo nieprzyjemnie, w sposób, który z ?atwo?ci? dostrze?e nasze otoczenie. Alergicy zazwyczaj charakteryzuj? si? tym, ?e praktycznie nie rozstaj? si? z chusteczk? higieniczn?, za? ich oczy s? wiecznie czerwone. Oczywi?cie mog? wyst?powa? mniej lub bardziej powa?ne stadia choroby, przy czym nikomu nie ?yczymy do?wiadczenia pokrzywki alergicznej na ca?ym swoim ciele.

Do najwa?niejszych objawów alergii mo?emy zaliczy? katar, kaszel, ?wi?d nosa, podra?nienie oczu, wzmo?one ?zawienie, obrz?k powiek oraz ró?nego rodzaju dolegliwo?ci ?o??dkowo – jelitowe. Mamy szcz??cie, ?e ?yjemy w czasach, kiedy leki ?agodz?ce objawy alergii s? bardzo ?atwo dost?pne, równie? bez recepty.

Ma?o kto jednak wie, ?e istnieje równie? wiele domowych, znacznie bardziej naturalnych sposobów walki z alergi?. Oczywi?cie mo?emy z nich korzysta? jedynie wówczas, kiedy stopie? nasilenia naszych objawów jest na tyle niewielki, ?e w ?aden sposób nie zagra?a on naszemu stosunkowo normalnemu funkcjonowaniu. Pami?tajmy, ?e alergia mo?e prowadzi? do ostrych stanów, które mog? wi?za? si? nawet ze skurczem dróg oddechowych i w takich sytuacjach konieczne jest przyjmowanie odpowiednich leków!

Je?li jednak cierpimy na ?agodn? alergi?, warto si?gn?? po ?agodne, zio?owe specyfiki i przekona? si?, czy b?d? w naszym przypadku przydatne. Pierwszym z nich jest pokrzywa. Regularne picie naparów z tej ro?liny powoduje z?agodzenie objawów takich jak katar sienny, szczególnie u osób uczulonych na py?ki traw. Podobne dzia?anie ma rumianek, który dodatkowo hamuje wydzielanie w naszym organizmie histaminy – mediatora, odpowiedzialnego za wyst?powanie przeró?nych uporczywych objawów alergii. air max schwarz

Author: DailyHealth

Share This Post On