Jak postępować z noworodkiem?

Pojawienie si? dziecka na ?wiecie zawsze zwi?zane jest z du?ymi emocjami. Jest to zarówno wielka rado??, ale tak?e obawa i w?tpliwo?ci czy podo?a si? w opiece nad takim male?stwem, nim nabierze si? wprawy i do?wiadczenia w post?powaniu z maluszkiem. Zapewne b?dzie to czas wielu wyzwa? i nowych do?wiadcze?. Warto pami?ta? o kilku uniwersalnych zasadach, które pozwol? na sprawniejsze obchodzenie si? z noworodkiem. 

Po pierwsze dobrze jest zadba? o otoczenie przyjazne dla noworodka. Czyli takie, jakie by?y podobne w brzuchu mamy. Pomieszczenie, w którym przebywa dzidziu? powinno mie? dost?p do ?wiat?a, ale powinno by? zaciemnione. Sprawdz? si? ochraniacze na ?ó?eczko czy ma?e lampeczki, daj?ce pó?mrok. Co oczywiste z noworodkiem nale?y obchodzi? si? delikatnie. Nie tylko dlatego, ?e jest on male?ki, ale tak?e dla tego, ?e nie jest on przyzwyczajony do dotyku. Nale?y wi?c to robi? bardzo ostro?nie, oswajaj?c go z dotykiem. Najistotniejszym elementem piel?gnacji noworodka jest oczywi?cie w?a?ciwa piel?gnacja p?puszka. Do czasu gdy kikut p?powinowy nie odpadnie nale?y z nim post?powa? jak z  goj?c? si? rank?.

Zazwyczaj dzieje si? tak mi?dzy pi?t?, a pi?tnast? dob? po urodzeniu dziecka. Dziecko nale?y k?pa? co dwa lub trzy dni zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego woda powinna mie? 37 stopni, a temperatura powietrza 22 stopnie. Maluszka nie nale?y pociera?, tylko ochlapywa? wod?.

Przez pierwszy miesi?c ?ycia dziecka zaleca si? stosowa? oliwk?, która doskonale nat?u?ci delikatn? skórk? dziecka. Co do ubierania dziecka, to nie trzeba go co chwil? przebiera?. Wa?ne jest, aby by?o ono wygodne i nigdzie nie uciska?o, a tak?e nie podra?nia?o skóry- na przyk?ad zapi?ciami.

Karmienie noworodków jest spraw? do?? indywidualn?, zazwyczaj jednak zdrowy noworodek chce je?? ?rednio co pó?torej godziny, licz?c od uko?czenia ostatniego karmienia, zarówno w dzie? jak i w nocy. Po uko?czonym karmieniu nale?y dziecko unie??, aby mu si? odbi?o. Zapobiegamy dzi?ki temu ulewaniu si? pokarmu. michael kors tasche blau

Author: DailyHealth

Share This Post On