Hirudoterapia

Hirudoterapia. Pod t? tajemnicz? nazw?, kryje si? metoda leczenia stosowana od niepami?tnych czasów. Uwa?a si?, ?e stosowali j? ju? w staro?ytno?ci Egipcjanie. Uwa?a si? równie?, ?e metoda ta niesie za sob? wiele korzy?ci. Czym zatem jest Hirudoterapia?

Hirudoterapia to uznana w 2005 roku przez Ameryka?sk? Agencj? do spraw ?ywno?ci oficjalna metoda lecznicza- terapia pijawkami. Do przeprowadzenia takiej terapii wykorzystuje si? hodowane w sterylnych,  laboratoryjnych warunkach pijawki z gatunku Hirudo medicinalis.

Sama terapia polega na przy?o?eniu pijawki w obszarze miejsca leczenia, na zdrowej i nieuszkodzonej skórze. Nast?pnie dochodzi do ugryzienia przez pijawk?, które dzi?ki substancjom znieczulaj?cym skór? jest w zasadzie bezbolesne. Substancje te powoduj? równie? rozszerzanie si? naczy? oraz hamuj? proces namna?ania si? bakterii. Zakotwiczona pijawka wydziela wiele enzymów mi?dzy innymi rozrzedzaj?c? krew hirudyn?, o dzia?aniu antybiotycznym, przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym oraz reguluj?cych ci?nienie krwi. Wed?ug niektórych bada?, substancje znajduj?ce si? w gruczo?ach ?linowych pijawek maj? dzia?anie przeciwnowotworowe.

Ponadto, zwi?zki te maj? doskona?y wp?yw na ca?y uk?ad krwiono?ny oraz limfatyczny, a  co wi?cej maj? one silne dzia?anie przeciwzakrzepowe i antykoagulacyjne oraz  wp?ywaj? na wyregulowanie ci?nienia krwi. Pobudzaj? tak?e ca?y uk?ad kr??enia i podnosz? os?abion? odporno?? immunologiczn? organizmu. Leczenie pijawkami przynosi doskona?e rezultaty przy leczeniu schorze? takich jak ?ylaki, paj?czki, zakrzepowe zapalenie ?y?, czy stopy cukrzycowej.

Oprócz tego, hirudoterapia znajduje zastosowanie w leczeniu trudno goj?cych si? ran, bólach g?owy, migrenach, bólach stawowych, po przeszczepach, chorobach w?troby, nerek i serca, reumatyzmie oraz u osób z wysokim poziomem cholesterolu, jak i w obrz?kach czy krwiakach. Przeciwwskazaniem do leczenia pijawkami jest niedokrwisto?? oraz zaburzenia krzepni?cia krwi osoby chc?cej podda? si? terapii, ci??a oraz zbyt niskie ci?nienie t?tnicze krwi. canada goose outlet

Author: DailyHealth

Share This Post On