Endorfiny

Wed?ug s?ownika PWN endorfiny to zwi?zek wytwarzany przez organizm ludzki i zwierz?cy, maj?cy w?a?ciwo?ci charakterystyczne dla morfiny. Endorfiny to grupa hormonów, które wywo?uj? dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie oraz generalnie wywo?uj? wszelkie inne stany euforyczne (tzw. hormony szcz??cia). T?umi? odczuwanie dr?twienia i bólu.

Endorfiny pe?ni? funkcj? neuroprzeka?ników, wi?c odpowiadaj? za prac? uk?adu nerwowego. S? one wytwarzane pod wp?ywem silnych bod?ców zewn?trznych, takich jak ból, strach czy rado??. S? odpowiedzialne poczucie gniewu i l?ku, ale powoduj? tak?e uczucie rado?ci i zadowolenia.

Endorfiny uwalniaj? si? pod wp?ywem bardzo ró?nych czynników, w tym przede wszystkim stresu i bólu. Dzieje si? tak, poniewa? uczucie bólu fizycznego lub emocjonalnego wzmaga potrzeb? obrony. Naturalnym sposobem dzia?ania mózgu jest w takiej sytuacji wys?anie sygna?u do wytworzenia substancji wspomagaj?cej.

Oczywi?cie w ?yciu ka?dego cz?owiek s? sytuacje, którym towarzyszy silny stres (egzamin czy ?mier? osoby bliskiej). Mo?na jednak kontrolowa? nasze emocje. Nale?y przede wszystkim zacz?? od pozytywnego my?lenia. Cz?sto dzieje si? tak, ?e negatywnymi my?lami przyci?gamy z?e wydarzenia. Trzeba wi?c we wszystkim szuka? pozytywów. Mo?na uzna?, ?e utrata pracy b?dzie czym? strasznym, co nas spotka. W drugiej strony jest to szansa, aby poszuka? czego lepszego, zacz?? od nowa albo spróbowa? czego? w innym mie?cie. Pozytywne my?lenie zapewni uwalnianie endorfin do krwi i na pewno zauwa?ysz, jak podniesie si? Twój nastrój.

?wietnym sposobem jest tak?e ruch. Sport uwalnia endorfiny. Dotyczy to przede wszystkim biegania, p?ywania czy tenisa. Chodzi o to, aby cz?owiek zaanga?owa? si? w nie przez okre?lony czas. W pewnym momencie podczas jego trwania ka?dy z nas poczuje totaln? przyjemno?? z powodu tego zaj?cia. Wszystko zale?y od tego, co lubimy, jaki sposób aktywno?ci b?dzie sprawia? nam przyjemno??.

Najbardziej skutecznym i niew?tpliwie niezawodnym sposobem jest seks. Dzi?ki niemu endorfiny rozlewaj? si? na ca?y organizm i uzyskujemy poczucie satysfakcji.

?wietnym stymulatorem mo?e by? tak?e muzyka. Dla jednej osoby mo?e to by? spokojna muzyka a dla innej rock. U?ywki, jak alkohol mog? by? doskona?ym ?ród?em endorfin. Nale?y jednak pami?ta?, aby rozs?dnie z nich korzysta?.

Czekolada jest ?ród?em nie tylko magnezu. Po zjedzeniu nawet niewielkiego kawa?ka w naszym mózgu ro?nie poziom serotoniny i w?a?nie endorfin. Ten pierwszy neuroprzeka?nik przeciwdzia?a depresji. Nale?y pami?ta?, ?e wci?? jest to bardzo tucz?ca przyjemno??, od której równie? mo?na si? uzale?ni?. canada goose jacke damen

Author: DailyHealth

Share This Post On