Domowej roboty maseczki na twarz

Ka?da z nas chcia?aby mie? idealnie g?adk?, mi?? w dotyku cer?. Niestety, ma?o kto ma idealn? cer? z natury. Bardzo cz?sto trzeba sobie na ni? zapracowa? – oczywi?cie nie chodzi tutaj o nak?adanie nie wiadomo jak du?ej ilo?ci substancji chemicznych. Post?puj?c w ten sposób mo?emy naszej buzi zaszkodzi? – nie ka?da z nas zdaje sobie spraw? z tego, jak bardzo delikatna jest skóra na naszej twarzy.

Zanim zatem zdecydujemy si? na kolejny cudowny krem, który w jedn? noc usunie z naszej twarzy wszystkie niedoskona?o?ci, wypróbujmy kilka maseczek domowej roboty, które dzia?aj? równie skutecznie, a s? ca?kowicie naturalne.

                                                                     Dbajmy o cer?.

Hostessa Warszawa - tak wygl?da delikatna cera

_ Delikatna cera hostessy _

Problemem du?ej cz??ci dziewcz?t i kobiet jest cera t?usta ze sk?onno?ci? do zapychania si? porów. Cz?sto same wr?cz o to si? prosimy, na przyk?ad nie zmywaj?c przed snem makija?u, co dodatkowo mo?e prowadzi? do pojawiania si? nieestetycznych wyprysków. ?wietnym pomys?em na oczyszczenie twarzy jest maseczka z miodu, bia?ka oraz m?ki pszennej razowej. Do jej wykonania wystarczy ubi? pian? z jednego bia?ka i zmiesza? z ?y?k? m?ki oraz po?ow? szklanki miodu. Aby maseczka mog?a rozwin?? swoje dobroczynne dzia?anie, warto na?o?y? j? na przynajmniej pó? godziny.

Je?eli jeste?my w?a?cicielkami cery suchej, mo?emy zadba? o jej odpowiednie nawil?enie za pomoc? miodu, którego prozdrowotnych w?a?ciwo?ci chyba nikt nie jest w stanie zliczy?. Je?eli zmieszamy dwie ?y?eczki miodu z oko?o 100 gramami twarogu otrzymamy maseczk? idealnie nawil?aj?c? such? skór?. Nak?adamy j? na oko?o 20 – 30 minut.

Je?eli szykujemy si? na jakie? du?e wyj?cie, warto zadba? domowymi sposobami o to, by nasza cera sta?a si? idealnie g?adka. ?wietnie sprawdzi si? tutaj maseczka wykonana z p?atków owsianych. 3 – 4 ?y?eczki p?atków nale?y ugotowa? na mleku. W momencie, gdy mleko zawrze, nale?y zdj?? garnuszek z ognia, odstawi? do wystygni?cia, po czym na?o?y? maseczk? na 15 – 20 minut na twarz.

Je?eli pragniemy odpowiednio zadba? o nasz? cer?, pami?tajmy, by robi? to równie? od wewn?trz. Od?ywiajmy si? zdrowo, a skóra na pewno nam podzi?kuje.

canada goose männer

Author: DailyHealth

Share This Post On