Dogoterapia

Pi?kny labrador dostrzega co? wyj?tkowego w ma?ym, chorym na zespó? Downa ch?opcu. Wi?kszo?? ludzi tego nie widzi. Pies traktuje dziecko z niezwyk?? delikatno?ci? i uczuciem. Pomimo, ?e ch?opiec odsuwa si? od psa, ten spokojnie i nader wytrwale daje dziecku zna?: nie bój si?, nie stresuj, ja Ciebie bardzo lubi?, Jestem spokojny.  Jest to doskona?y przyk?ad, kochaj?cej natury psów i mo?liwo?ci jakie daj? wszystkim chorym.

 

Terapia z udzia?em psa, dogoterapia, kynoterapia – metoda wzmacniaj?ca efektywno?? rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeut?. Terapia tego rodzaju jest jedn? z dziedzin zooterapii. Dogoterapia wykorzystywana jest w terapii osób z autyzmem, zespo?em Downa, niepe?nosprawno?ci? intelektualn?.

 

Ju? w staro?ytni Grecy mieli ?wiadomo??, ?e psy s? uzdrowicielami. W ?redniowiecznej Europie równie? pojawia?y si? wzmianki o wykorzystywaniu zwierz?t wiejskich w terapii ludzi. Niemniej jednak dopiero w XVIII wieku powsta?y pierwsze opracowania naukowe na temat efektów terapii z udzia?em zwierz?t. Twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud, przychodzi? na sesje ze swoim ukochanym psem Jofi i zaleca? pacjentom kontakt ze zwierz?tami.

Dogoterapia wykorzystywana jest równie?  w pomocy osobom starszym. Ma zwi?ksza? efektywno?? rehabilitacji b?d? procesu terapeutycznego.

Dogoterapia wykorzystywana jest równie? w resocjalizacji.Pies, poprzez bezwarunkow? akceptacj?, zaspokaja potrzeb? blisko?ci, ?agodzi poczucie samotno?ci, odrzucenia czy l?ku. Poprzez swoj? mi?kk? sier?? i temperatur? cia?a wy?sz? ni? u cz?owieka przywo?uje wspomnienia z okresu niemowl?ctwa – blisko?? rodzica, g?askanie i przytulanie si? do niego sprzyja rozlu?nieniu mi??ni i zrelaksowaniu si?.

 

Kontakt z czworonogiem pomaga radzi? sobie z trudnymi emocjami. Zgodnie z za?o?eniami Delta Society Dogoterapi? dzieli si? na trzy g?ówne dzia?y.

Pierwszy to AAA – Animal Assisted Activities czyli spotkania z psem (SP) polegaj?ce na stworzeniu pozytywnej relacji pomi?dzy uczestnikami spotka? a psem. Takie zaj?cia maj? na celu dostarczenie pozytywnych emocji i satysfakcji z obcowania z psem, rozlu?nienie atmosfery.

Kolejna forma to AAE – Animal Assisted Education czyli edukacja z psem (EP). Takie zaj?cia najcz??ciej odbywaj? si? w przedszkolach i szko?ach. Maj? na celu zmotywowanie do nauki poprzez aktywny udzia? psa w zaj?ciach. Uczestnicy ch?tniej si? ucz? i przyswajaj? przekazywane informacje.

Trzeci? form? dogoterapii jest AAT – Animal Assisted Therapy, terapia z psem (TP) polegaj?ca na wspieraniu rehabilitacji. Ukierunkowana jest na konkretny cel w porozumieniu ze specjalistami.

 

Psia przyja?? to oddanie, uwielbienie i troska. Zwierz? w bardzo szybkim tempie zyskuje zaufanie i przyja?? uczestnika zaj?? dogoterapeutycznych. Obecno?? psa na zaj?ciach, staje si? motywacj? do podejmowania dzia?a?, przynosi ukojenie i rado??, odrywa od codziennej rzeczywisto?ci.

michaeltasche

Author: DailyHealth

Share This Post On