Dlaczego chcemy poddać się operacji haluksa?

Haluks, zwany równie? paluchem ko?lawym nale?y do grona chorób zwyrodnieniowych. W znacznej wi?kszo?ci przypad?o?? ta dotyczy kobiet- oko?o sze??dziesi?ciu procent. Polega ona za zniekszta?ceniu stopy, które powstaje w skutek d?ugotrwa?ego noszenia butów na wysokich obcasach, stoj?cy tryb ?ycia, p?askostopie, tak?e cho? nie bezpo?rednio- nadwaga. Podczas noszenia butów na wysokim obcasie, ca?y nacisk obiera si? na przedniej cz??ci stopy. Dodatkowo, buty w szpic zwi?kszaj? ucisk na paluch i ?uk poprzeczny stopy, co przyczynia si? do deformacji palców. Zniekszta?cona stopa inaczej pracuje, nie ma stabilizacji stopy, a mi??nie staj? si? s?absze. Osobom z paluchem ko?lawym cz?sto towarzysz? zmiany w obr?bie stawu, o cechach zapalnych zgrubienia w u podstawy palca. Deformacja sprawia ogromny ból i trudno?ci w chodzeniu, a noszenie w zasadzie ka?dego obuwia dodatkowo je pot?guje.

Operacja haluksa - stopa po zabiegu

_________ Po operacji haluksa _________

Haluksy – objawy, które im towarzysz?.

Haluksom towarzysz? stany zapalne, bol?ce zgrubienia naskórka, mo?e pojawia? si? wysi?kowe zapalenie kaletki oraz post?puj?ce podwichni?cie stawu ?ródstopno- palcowego. Wszystkie te dolegliwo?ci sprawiaj?, ?e znaczna cz??? osób maj?cych problemy z  haluksami decyduje si? na ich operacyjne usuni?cie. Rodzaj operacji uzale?niony jest od stopnia deformacji palucha. Jest wiele metod operacyjnych haluksy, nie ma jednak jednej, sprawdzaj?cej si? w ka?dym przypadku uniwersalnej metody. Do metod leczenia nale?y mi?dzy innymi: osteotomia Chevron- dokonywana w obr?bie g?owy i ko?ci ?ródstopia, osteotomie klinowe i pó?koliste, które polegaj? na wyci?ciu klina kostnego w obr?bie ko?ci, korekcje wykonywane tylko w tkankach mi?kkich- to jest w torebce stawowej i ?ci?gnach z cz??ciow? resekcj? g?owy ko?ci ?ródstopia oraz metoda Scarf, która pozwala na mo?liwie szybie ponowne obci??anie stopy.

Kiedy mo?liwy jest powrót do dawnej sprawno?ci?

Z regu?y pacjenci powracaj? do chodzenia w obuwiu codziennym w czasie nie d?u?szym ni? sze?? tygodni, to po up?ywie tego czasu nast?puje zrost kostny. Zbyt wczesne obci??anie stopy, mog?o by doprowadzi? do wyrwania ?rub z ko?ci.

Jednak?e ?atwiej jest zapobiega? ni? leczy?. Zwracajmy zatem wi?ksz? uwag? na obuwie, w którym chodzimy. Unikajmy zbyt obcis?ych butów, a panie dodatkowo powinny rzadziej chodzi? w obuwiu na wysokich obcasach.

 

Do strony g?ównej michael kors handtasche

Author: DailyHealth

Share This Post On