Dieta paleo – kult szczupłej sylwetki

W dzisiejszych czasach media ze wszystkich stron narzucaj? nam kult szczup?ej sylwetki. Z ok?adki niemal?e ka?dej gazety u?miecha si? do nas szczuplutka piosenkarka, modelka czy te? aktorka, której figura nie pozostawia nic do ?yczenia.

O ile sam fakt zdrowego stylu ?ycia, czyli zbilansowanego od?ywiania si? oraz aktywno?ci fizycznej jest jak najbardziej po?yteczny, a nawet – wskazany, to jeste?my spo?ecze?stwem, które bardzo lubi przechodzi? ze skrajno?ci w skrajno??. St?d w?a?nie bardzo wiele m?odych osób, a w szczególno?ci dziewcz?t, l?duje w szpitalach ze wzgl?du na powa?ne niedo?ywienie.

Odpowiednia dieta powinna towarzyszy? nam codziennie, jednak?e zanim wprowadzimy jak?? w ?ycie, warto zdecydowa? si? na tak? diet?, która dla naszego organizmu b?dzie faktycznie korzystna.

Wart? uwagi diet? jest paleo. Jest to dieta zwana inaczej diet? cz?owieka pierwotnego. Jej g?ównym za?o?eniem jest wykluczenie z naszego jad?ospisu potraw oraz sk?adników, których nie spo?ywali nasi przodkowie ?yj?cy w okresie paleolitu. Wed?ug dietetyków i fachowców jest to dieta, która nie powinna zaszkodzi? naszemu organizmowi, a mo?e nawet przyczyni? si? do poprawy stanu naszego zdrowia oraz wygl?du naszej sylwetki.

Co powinna spo?ywa? osoba, która zdecydowa?a si? na diet? paleo?

Prym b?d? wiod?y tutaj ?wie?e owoce i warzywa, których nasi przodkowie w paleolicie mieli pod dostatkiem. Dozwolone b?dzie spo?ywanie równie? grzybów, orzechów, ryb oraz mi?sa. W naszej diecie nie powinno by? miejsca dla pokarmów wysoko przetworzonych, takich jak rafinowanych t?uszczów, cukru oraz zbó?. Bardzo cz?sto mówi si? równie? o wykluczeniu z diety nabia?u, jako ?e zacz?? on by? spo?ywany przez cz?owieka dopiero w kolejnej epoce, neolicie.

Zaletami diety paleo jest przede wszystkim ograniczonie ilo?ci przyjmowanego sodu, który wp?ywa negatywnie na nasze ci?nienie krwi oraz na ogólne samopoczucie. Spo?ywaj?c produkty dozwolone, spo?ywamy równocze?nie mniejsz? liczb? kalorii ni? podczas tradycyjnego od?ywiania si?, co ma wp?yw na utrat? tkanki t?uszczowej.

 

Powrót na stron? g?ówn?. nike air max weiß damen